Materiały konferencyjne (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland
  (2017) Kulczycki, Emanuel; Engels, Tim C.E.; Nowotniak, Robert
  This paper investigates internationalization patterns in the language and type of social sciences and humanities publications in non-English speaking countries. This research aims to demonstrate that such patterns are related not only to discipline but also to each country’s cultural and historic heritage. We used data from Flemish and Polish databases collected between 2009 and 2014. In Flanders, on the one hand, we found that changes in the use of languages and publication types were moderate and occurred gradually over several years. In Poland, on the other hand, we found significant shifts in the use of certain publication types, sometimes from year to year. Examining the social sciences and humanities literature both as a whole and broken down by discipline, we observed similar variability over time in the proportion of work published in English and in article form. However, we found remarkable differences between Flanders and Poland regarding the most commonly used languages and publication types. Overall, we found few similarities between Flemish and Polish social sciences and humanities publication patterns.
 • Item
  Between Prestige-Seeking and Profit-Seeking. How to Make the Academic and Business Worlds Meet
  (2015) Kwiek, Marek
  There are many reasons why Polish universities need further reforms – but weak university-business links figure out prominently. The snapshot picture is as follows: Polish universities are self-centered, inward-looking,semi-feudal and hierarchical, too much collegial and not managerial enough. What is needed today: to encourage a good institutional climate for stronger university-business links, academic entrepreneurialism, and cooperation with the outside (extra-mural...) world. Western European university governance and funding models are to be applied: no more „Polish exceptionality”; Western European solutions which work are the key. More learning is needed – no time for a national trial-and-error approach. Succesful Western European models are useful, with national adaptations. More competition – for prestige, recognition, and research funding; better understanding of universities to bring science and business closer (the world of business is much better analyzed!). The two worlds – fundamentally different, though.
 • Item
  New Entrants to the Polish Academe: Empirical Findings in the Light of Major Theories of Research Productivity
  (University of Aveiro, Academic Profession in the Knowledge Based Society: the Project Conceptual and Methodological Definition,a Seminar Aveiro, September 10, 2015., 2015) Kwiek, Marek
  Polish academics under 40 exhibit different academic behaviors and academic attitudes than their older colleagues: they work differently and they think differently about the nature of their work. Much less research-oriented and spend fewer hours on research than in Western Europe. Such a sharp Western European intergenerational divide in academic time investments and research orientation is not observable in Poland. While in Western Europe, research productivity increases hugely with age, in Poland there is only very limited increase of productivity between younger and older generations. All Polish academics spend much more time on teaching and much less time on research. Their average productivity is low from a European comparative perspective (even though Polish research top performers are not different. – High teaching hours for young academics in Poland may effectively cut them off from research achievements comparable to those of young academics in major Western European systems. Their high teaching involvement effectively reduces the number of hours left for research.
 • Item
  Różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej?
  (2015) Kwiek, Marek
  Młoda polska kadra akademicka wykazuje odmienne akademickie zachowania i postawy niż ich starsi koledzy: pracuje inaczej i inaczej myśli o istocie swojej pracy. W przebadanych 10 systemach zachodnioeuropejskich młodzi naukowcy są znacznie bardziej skupieni na badaniach i spędzają na badaniach o wiele więcej czasu. Niezróżnicowany, skoncentrowany na kształceniu, niekonkurencyjny międzynarodowo i pół-feudalny system o niskiej produktywności badawczej – jest badawczo nieefektywny. Chociaż od lat 2009-2012 reformy wyznaczają nowe kierunki zmian strukturalnych w nauce, proces zmiany jest niezwykle powolny. Młodzi naukowcy silnie wspierają przynajmniej najbardziej ogólny kierunek aktualnych transformacji, akceptując zarazem negatywne konsekwencje towarzyszące zmianom w uniwersyteckim ładzie instytucjonalnym i w sposobach finansowaniu nauki (niepewność, konkurencyjność). W dłuższej perspektywie, bez bardziej radykalnego podejścia, konkurencja między systemami zachodnioeuropejskimi a polskim systemem (z młodymi naukowcami o słabym nastawieniu na badania oraz potężnie zaangażowanymi w dydaktykę) - jest w praktyce niewykonalne. Dlatego oczekujemy dalszych reform strukturalnych – podobnie jak w Europie od 20-30 lat: finansowanie (wyższe nakłady i konkurencyjne oraz tradycyjne sposoby alokacji - dotacje) oraz zarządzanie (w tym polityka kadrowa). Dane ilościowe wykorzystywane w niniejszej prezentacji pochodzą z 3704 zwróconych polskich kwestionariuszy badania CAP/EUROAC (globalnego projektu “Changing Academic Profession” oraz europejskiego projektu “Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges”), natomiast dane jakościowe pochodzą z 60 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych. Wywiady zostały przeprowadzone rok po zwrocie kwestionariuszy (w 2011 roku), co pozwoliło na ukształtowanie ich stosownie do wstępnych analiz polskich danych ilościowych. Między danymi ilościowymi i jakościowymi występuje oczywiste napięcie, podobnie jak między, z jednej strony, generalizacjami opartymi na deklarowanych danych i percepcją sytuacji zawartej w kwestionariuszach oraz percepcją sytuacji zawartą w ograniczonej liczbie pogłębionych wywiadów z drugiej. Jednak powiązanie obu podejść, a więc wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych, wydaje się prowadzić do bardziej zrównoważonych wyników niż każde z nich oddzielnie, zgodnie z metodologią „podejścia mieszanego” w badaniach społecznych (czyli mixed methods research, zob. Caracelli, Greene 1993; Creswell, Plano Clark 2011).
 • Item
  The Polish Academic Profession: What We Know, What We Do Not Know, and What We Would Like to Know – from a European Comparative Perspective
  (2015) Kwiek, Marek
  Academic attitudes (and beliefs) and academic behaviors are explored: how Polish academics work, what they think (about their work)? Four major comparative themes are discussed: (1) Internationalization in research and research productivity (Polish “internationalists” vs. Polish “locals”), (2) University governance (a powerful Ivory Tower university model prevailing in Poland; Polishe universiites as a professorially coordinated “republic of scholars”). (3) The Polish research elite (highly productive academics: who they are, how they work?, and (4) Intergenerational patterns of academic work – Polish academics under 40 - What we know, what we do not know, and what we would like to know – about each theme. Within each theme – the data are examined in the context of 10 Western European comparator countries: Austria, Finland, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, and the UK.
 • Item
  Information and Media Literacy of Polish Children According to the Results of “Children of the Net” and “Children of the Net 2.0” Studies
  (Springer, 2014) Rozkosz, Ewa A.; Siuda, Piotr; Stunża, Grzegorz Dominik; Dąbrowska, Anna Justyna; Klimowicz, Marta; Kulczycki, Emanuel; Muszyński, Damian; Piotrowska, Renata; Sieńko, Marcin; Stachura, Krzysztof
  No empirical multidimensional research investigated media and information literacy (MIL) of Polish children and youth until 2012. To fill that gap, we executed two projects: “Children of the Net: Communication Competencies of Children” (2012) and “Children of the Net 2.0: Communication Competencies of Youth” (2013). This paper presents our research findings. The studies aimed to identify the MIL level in students aged 9-13 and 13-16, respectively, and to explore competencies development contexts. We adopted a qualitative approach called a methodological bricolage which was described by Denzin and Lincoln. Central to the studies was competence assessment based on a structured qualitative interview (group 9-13) and a survey (group 13-16). Other research tasks based on different methods referred to the common framework, i.e. our MIL model. The findings provided knowledge about actual MIL competencies in the studied groups and helped establish where particular MIL competencies develop and children’s attitudes to new technology-mediated communication are shaped.
 • Item
  Reforming European Universities and Reforming European Welfare States: Parallel Drivers of Change?
  (2013) Kwiek, Marek
  We are discussing here links between reform agendas and their rationales in higher education and in the welfare state. Lessons learnt from welfare state reforms can be useful in understanding higher education reforms, and we see the links between the two under-­‐researched. Assuming that higher education services have traditionally been state-­‐funded welfare state services in postwar Continental Europe, welfare state reforms debates as a background to higher education reforms debates are a significant missing link. We intend to fill this gap and explore possible links between the two largely isolated policy and research areas. Permanent processes of reforming universities in the last two or three decades do not lead to their complete reform. They rather lead to further, ever deeper, reforms across Europe. As Jürgen Enders and colleagues put it recently, “nowhere today is higher education undergoing more substantial change than in Europe”. The whole idea of the welfare state is under renegotiations, and the conditions for access to, and eligibility, for various tax-­‐based public services are under discussions. It is increasingly related to possible individual contributions (co-­‐funding and private policies in healthcare, multi-­‐pillar schemes in pensions, and cost-­‐sharing in higher education). Transforming governments have been following in the last two decades the rules of a zero-­‐sum game: higher expenditures in one sector of public services or public programs (pensions or higher education) occurred at the expense of expenditures in other sectors of public services (healthcare), programs or public infrastructure (roads, railroads, law and order etc.). The financial dimension of changes in both welfare state and higher education seems crucial, especially that costs generated by all welfare state components and each of them separately cannot be easily reduced.
 • Item
  Altruiste raisonnable des temps moderne
  (Librairie Philosophique J. Vrin, 2004) Drozdowicz, Zbigniew
 • Item
  Altruiste raisonnable: Etude sur Blaise Pascal
  (2013-02-25) Drozdowicz, Zbigniew
 • Item
  ILE MOŻNA? Zaoszczędzić/zapłacić budując zelektronizowany, globalny system wyższej edukacji.
  (2012-12-28) Kocikowski, Andrzej
  Elektronizacja nauczania uniwersyteckiego w skali globu przyniosłaby następujące oszczędności (roczne): Polska – 712 mln$, Unia Europejska – 7.120 mln$, świat – 71.200 mln$. Nakłady pozwalające uzyskać takie oszczędności to : Polska 8,25 mln$, Unia Europejska – 82,5 mln$, świat – 825 mln$. If the university teaching - in a global scale - were electronic, we could save (per year): Poland - $712 million, the European Union - $7,120 million, the world - $71,200 million. To save as much we would have to spend: Poland $8.25 million, the European Union - $82.5 million, the world - $825 million.
 • Item
  Blogs and scientific services. Scientific communication in culture of convergence
  (Stowarzyszenie EBIB, 2012) Kulczycki, Emanuel
  The development of the means of communication has led to significant changes in the functioning of science, as well as, in the way research findings are published. The paper deals with the subject of the academic blogosphere as an example of using new media in the process of the dissemination of science. Science communication with the use of Internet tools is beginning to operate in the paradigm of the convergence culture, combining the old with the new media in the process of knowledge distribution. The old media, not only has not been abandoned but it continues to be used and supported by new technologies (the role of social media in the process of science communication is discussed herein by using the examples of Twitter, Facebook and Google Plus). In addition to indicating basic historical and typological elements within the scope of functioning of science blogs, the paper presents the functions that a blog can offer to author-scientists, readers and the society. It examines the reasons and motivations behind starting a blog, as well as, the reasons for not blogging about science (e.g. a personal character of the blog, or an objective character of scientific information). The author attempts to draw the panorama of the Polish academic blogosphere (presenting an overview of projects and initiatives) and discusses blogging by using the example of his own blog, Communication researcher workshop (Warsztat badacza komunikacji). He presents blogs as a modern tool for scientific communication and examines the challenges and problems that could arise during the process of creating a science web service geared towards a wide audience (students, as much as, research fellows). On the basis of works conducted on the vertical portal Science and Progress (Nauka i Postęp) created by the Poznań University of Technology, Polish Television in Poznań, as well as, the Marshal Office of the Wielkopolski Region, he points out the difficulties in the integration of the old and new media emerging in the process of promotion and dissemination of science. Among other sources, the analysis considers the studies conducted by TNS Pentor as part of a project, which led to the development of Science and Progress.
 • Item
  Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji
  (Stowarzyszenie EBIB, 2012) Kulczycki, Emanuel
  Rozwój środków komunikacji doprowadził do istotnych zmian w sposobie funkcjonowania nauki oraz informowania o wynikach prac badawczych. W referacie zostanie podjęte zagadnienie blogosfery naukowej jako przykładu wykorzystania nowych mediów w procesie upowszechniania nauki. Komunikacja naukowa za pośrednictwem narzędzi internetowych zaczyna funkcjonować w paradygmacie kultury konwergencji, łącząc stare i nowe media w procesie dystrybucji wiedzy. Stare media nie tylko nie zostały wyparte, ale nadal są wykorzystywane i wspierane przez nowe technologie (rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji naukowej zostanie omówiona na przykładzie serwisów Twitter, Facebook, Google Plus). Oprócz wskazania podstawowych elementów historycznych i typologicznych z zakresu funkcjonowania blogów naukowych, zostaną przedstawione i przedyskutowane funkcje, jakie blog może zaoferować: autorom-naukowcom, czytelnikom, społeczeństwu. Omówione zostaną przyczyny i motywacje stojące za rozpoczęciem blogowania oraz powody nie-blogowania o nauce (np. osobisty charakter blogu, a obiektywny charakter informacji naukowej). Autor podejmie próbę zarysowania panoramy polskiej blogosfery naukowej (przegląd projektów i inicjatyw) oraz opowie o blogowaniu z perspektywy naukowca na przykładzie swojego blogu Warsztat badacza komunikacji. Zaprezentuje blogi jako współczesne narzędzie komunikacji naukowej oraz przeanalizuje wyzwania i problemy mogące pojawić się podczas tworzenia serwisu naukowego skierowanego do szerokiego grona odbiorców (zarówno studentów, jak i pracowników naukowych). Na podstawie prac nad wortalem Nauka i Postęp tworzonym przez Politechnikę Poznańską, Telewizję Polską Oddział w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wskaże trudności, jakie wyłaniają się przy łączeniu starych i nowych mediów w procesie promocji i upowszechniania nauki. Analizy będą uwzględniały m.in. badania przeprowadzone przez TNS Pentor w ramach projektu, dzięki któremu powstał wortal Nauka i Postęp.
 • Item
  Zasady i kryteria oceny czasopism naukowych w świetle nowych wytycznych ministerialnych
  (2012-05-09) Kulczycki, Emanuel
  Prezentacja poświęcona jest wydawaniu i redagowaniu czasopism w kontekście spełniania aktualnych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych. Przedstawiono podstawowe cechy czasopism elektronicznych oraz elektronicznych wersji czasopism drukowanych, szczególnie w kontekście nowych wytycznych ministerialnych. Poruszono m.in. kwestie poprawnego indeksowania w bazie Google Scholar (wytyczne dla wydawców, webmasterów i autorów), używania narzędzi wspomagających pracę redakcji (systemy zarządzania czasopismami, menedżer bibliografii).
 • Item
  Globalny społeczny podział pracy a kwestia marginalizacji/ likwidacji lokalnych systemów wyższej edukacji.
  (2011-11-20T15:56:21Z) Kocikowski, Andrzej
  Globalny społeczny podział pracy w sposób nieuchronny marginalizuje/likwiduje lokalne systemy wyższej edukacji. Krajowe (Polska i nie tylko) nauczanie akademickie ma szanse przetrwać jedynie w formie mniej/ważnej składowej systemu globalnego. Globalny system edukacji wyższej – poza wszystkim innym – oprzeć się daje na rozwiązaniu GMELS™, które z założenia jest zdalnym nauczaniem elektronicznym wspartym na zaawansowanych technologiach teleinformatycznych i komunikacyjnych. Słowa kluczowe: globalny społeczny podział pracy, przyszłość Akademii, uniwersytet globalny, GMELS™. Global division of labor inevitably marginalizes/destroys local systems of higher education. National (Polish, but not only) academic teaching has a chance to survive only as a component of a global academic system. Such a global system may be based on GMELS™, a remote electronic teaching solution employing advanced information and communication technologies. Keywords: global social division of labor, future of academia, global university, GMELS™.
 • Item
  Kosztochłonność studiów a kwestia przyszłości e-learningu w dydaktyce akademickiej. Wybrane aspekty.
  (2010-11-24T08:59:25Z) Kocikowski, Andrzej
  Kryzys ekonomiczny wymusza zaciskanie pasa i racjonalizację wydatków publicznych. System nauczania akademickiego jest anachroniczny i dramatycznie kosztochłonny. Dane demograficzne zaświadczają na rzecz tezy, że limity przyjęć na studia wyższe winny zostać zredukowane – może nawet o połowę. Szkolnictwu wyższemu grozi zapaść, głównie w sprawach dotyczących racjonalizacji płac i zatrudnienia. Szkicując czarny scenariusz rozwoju sytuacji w systemie, autor próbuje pokazać, że radykalna dekompozycja dydaktyki akademickiej – poprzez głęboką, strukturalną obecność technologii teleinformatycznych – dawać może nadzieję na uratowanie tego, co DZISIAJ i w perspektywie dziesiątek najbliższych lat jest w nauczaniu naprawdę ważne.
 • Item
  The Discontinuity of Cultural Process in the Digital Civilization. Main Dangers
  (Politechnika Gdańska, 2001) Kocikowski, Andrzej
  The aim of this paper is to present a "black" scenario of development of the digital civilization. It foresees the discontinuity of the cultural process which leads to the creation of a "supernomadic" society.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego