Intensywność rozkładu materii organicznej przez bakterioplankton w jeziorach dystroficznych Drawieńskiego Parku Narodowego

dc.contributor.advisorKraska, Marek. Promotor
dc.contributor.authorFabiś, Monika
dc.date.accessioned2010-12-07T14:14:03Z
dc.date.available2010-12-07T14:14:03Z
dc.date.issued2010-12-07T14:14:03Z
dc.descriptionWydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska: Zakład Ochrony Wódpl_PL
dc.description.abstractCelem naukowym pracy było określenie intensywności rozwoju populacji bakterii zasiedlających jeziora dystroficzne Drawieńskiego Parku Narodowego (DPN) różniące się koncentracją substancji humusowych (SH). Badania obejmowały: ogólną liczebność bakterii, liczebność bakterii heterotroficznych, aktywność egzoenzymów, wtórną produkcję bakteryjną, tempo respiracji, rozkład SH przez promieniowce. Wyniki badań pozwoliły zweryfikować postawione hipotezy: 1. Jeziora zasiedlają niejednolite populacje bakterii różniące się liczebnością, produktywnością oraz aktywnością enzymatyczną. 2. Tempo przyrostu biomasy bakteryjnej jest zależne od koncentracji materii organicznej. W oligotroficznym, niehumusowym zbiorniku wodnym, stężenie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) i przyrost biomasy bakterii był zdecydowanie niższy w porównaniu z koncentracją RWO i produkcją bakteryjną w jeziorach humusowych. 3. W jeziorach dystroficznych tempo destrukcji materii organicznej przez heterotroficzny bakterioplankton było 6-7 krotnie wyższe niż w jeziorze niehumusowym. 4. Nie stwierdzono istotnych różnic w intensywności bakteryjnego rozkładu materii organicznej pomiędzy zbiornikami humusowymi. 5. Vmax chitynazy rosła wraz ze wzrostem stężenia związków humusowych rozpuszczonych w wodzie jeziornej 6. Badania nad wykorzystywaniem przez promieniowce SH jako źródła węgla i energii, wykazały ich zdolność do rozkładu kwasów huminowych i fulwowych. Jednak niewielka ilość promieniowców w ogólnej liczbie bakterii zasiedlających wody jeziora polihumusowego powoduje, że ich udział w biodegradacji SH nie jest istotny dla badanego zbiornika wodnego.pl_PL
dc.description.abstractThe humic substances (HS) commonly found in the soil and water environment. Owing to specific physical and chemical properties of HS, they have an effect on growth, metabolic processes and multiplication of microorganisms. The aim of this study was to evaluate the development intensity of bacteria isolated from water of the humic lakes in the Drawieński National Park. These lakes differed in the concentration of humic substances. The investigations included: total bacterial number, the number of heterotrophic bacteria, the activities of microbial enzymes, secondary bacterial production, respiration rate, consumption of HS by bacteria (Actinobacteria). The following results were gained in the course of my research: 1. Bacterial assemblages in three lakes were significantly different in the rates of enzymatic actvities, bacterial secondary production and bacterial numbers. 2. Bacterial growth and activity were regulated by organic matter concentration. In oligotrophic, nonhumic lake, DOC concentration and bacterial secondary production were significantly lower than in humic lakes of the DPN. 3. The rate of bacterial secondary production was not significantly different in oligo/meso-and polyhumic lakes. 4. Vmax of chitinase, was positively dependent on the humic content in lakes. 5. The bacteria (Actinobacteria) demonstrated the ability to decompose fulvic acids and humic acids. However, the importance of degradation of humic substances was not significant because of low bacterial numbers (Actinobacteria) in dystrophic lakes.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/690
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectbakterioplanktonpl_PL
dc.subjectbacterioplanktonpl_PL
dc.subjectjeziora humusowepl_PL
dc.subjecthumic lakespl_PL
dc.subjectwtórna produkcja bakteryjnapl_PL
dc.subjectbacterial secondary productionpl_PL
dc.subjectzewnątrzkomórkowe enzymypl_PL
dc.subjectextracellular enzymespl_PL
dc.subjectrespiracjapl_PL
dc.subjectrespirationpl_PL
dc.titleIntensywność rozkładu materii organicznej przez bakterioplankton w jeziorach dystroficznych Drawieńskiego Parku Narodowegopl_PL
dc.title.alternativeDecomposition intensity of organic matter by bacterioplankton in dystrophic lakes of the Drawieński National Park
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego