Ciągłość i zmiana w debacie nad projektem ustawy budżetowej w sejmie RP w latach 2001-2010

Title alternative

Continuity and change in the debate on the draft budget law in the Polish Parliament from 2001 to 2010

Abstract

Celem pracy było ukazanie przemian sejmowej debaty budżetowej jako szczególnego przypadku debaty publicznej. Podstawową hipotezą jest uznanie, iż sejmowa debata budżetowa traci istotne znaczenie i przestaje być „najważniejszą w roku z toczonych w Sejmie debat”. Dysertacji nadano układ problemowo-chronologiczny. Praca zawiera rozstrzygnięcia natury definicyjnej oraz stanowi próbę uporządkowania i skorelowania głównych i towarzyszących funkcji debaty publicznej a także uściślenia pojęć „przestrzeń publiczna” i „sfera publiczna”, niekiedy używanych w refleksji nad debatą publiczną zamiennie. Znajduje się w niej również omówienie funkcji budżetu oraz trybu stanowienia budżetu państwa w polskim porządku prawnym, jak i charakterystyka tematyki debat, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich zawartość merytoryczną. Zawiera analizę ukierunkowań i strategii argumentacyjnych prezentowanych przez strony debaty – koalicyjną i opozycyjną, w aspekcie pozytywnym i negatywnym. Identyfikuje i analizuje środki retoryczne zastosowane w debacie przez obie strony. Część końcową stanowi odniesienie się do tendencji i funkcji współczesnej debaty publicznej oraz porównanie ich z praktyką polskiej debaty parlamentarnej. Zawarto tu także próbę prognozy ewolucji debaty parlamentarnej z punktu widzenia jej społecznego znaczenia, doniosłości, miejsca i roli, jaką spełnia, spełniać będzie lub spełniać powinna.
The aim of the paper was to show the transformation of the parliamentary debate on the draft budget law as a special case of public debate. The basic hypothesis is the recognition that the polish parliamentary budget debate loses importance and ceases to be "the most important debate of the year among those held in the Parliament". Dissertation was given a problem-chronological structure. The thesis includes the settlement of a definitional nature and is an attempt to organize and correlate main and accompanying features of public debate as well as to clarify the concepts of "public space" and "public sphere", sometimes used interchangeably in reflection over the public debate . It also contains an overview of the budget’s features and of the procedure of drafting the state’s budget in the Polish legal order, as well as the characteristics of the subjects of the debates, with particular attention to their substantive content. The thesis contains an analysis of directions and argumentation strategies presented by the parties of the debate: coalition and opposition, in positive and negative aspects. The paper identifies and analyzes the rethoric applied in the debate by both parties. The final part is a reference to the trends and features of contemporary public debate and their comparison with the practice of the polish parliamentary debate. It also includes an attempt to forecast the evolution of parliamentary debate from the point of view of its social importance, significance, its place and the function it fulfills, will or should fulfill.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

debata publiczna, public debate, budżet, budget, projekt, draft, koalicja, coalition, opozycja, opposition

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego