Новый Закон о бедных 1834 года как основа современной системы местного управления Великобритании

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The new Poor Law 1834 as the basis of the modern local government system in Great Britain

Abstract

Статья посвящена рассмотрению нового Закона о бедных 1834 года как основы для создания современной системы местного управления Великобритании. Проанализированы причины и предпосылки принятия Закона 1834 года, в частности определено, что началом реформ в местном управлении следует считать реформу избирательной системы в 1832 году. Определены основные нововведения Закона «Об изменениях к законодательству о бедных» и особенности их внедрения на практике. Рассмотрен процесс проведения реформы опеки над бедными 1834 года и утверждается, что это не были меры с целью отмены существующей системы, наоборот, они ее развили и усовершенствовали. Изменения, которые привнесла реформа вызревали давно. Свидетельством этого было принятие в конце ХVIII – начале XIX века законодательных актов рекомендательного характера, которые содержали в себе отдельные мероприятия позже усовершенствованные и консолидированные в едином акте «Об изменениях к законодательству о бедных» 1834 года. Автор утверждает, что именно этот закон заложил фундамент современной системы местного самоуправления в Великобритании, а основанные согласно нему учреждения трансформировались в другие учреждения или с расширением сферы их влияния и функций, или с передачей некоторых функций другим институтам.
Artykuł został poświęcony nowej ustawie o ubogich 1834 roku jako podstawie tworzenia nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii. Przeanalizowano przyczyny i przesłanki przyjęcia ustawy z 1834 roku, w szczególności ustalono, że reformy władz lokalnych rozpoczęto od reformy systemu wyborczego w 1832 roku. Zidentyfikowano główne nowe rozwiązania ustawy o ubogich i uwarunkowania ich implementacji w praktyce. Rozpatrzono również proces przeprowadzenia reformy opieki nad ubogimi. Stwierdzono, że podjęte działania nie miały na celu diametralnej zmiany istniejącego systemu, wręcz przeciwnie w określonych aspektach utrwalały zastany stan rzeczy. Zmiany, które wprowadziła reforma były efektem ewolucji systemu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej. Świadectwem tego było przyjęcie w końcu XVIII i na początku XIX wieku aktów prawnych, które zawierały w sobie poszczególne działania później udoskonalone i skonsolidowane w jednym akcie w randze ustawy z 1834 roku. Wskazano, że to właśnie wspomniana ustawa stworzyła podstawę nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii, zaś utworzone w myśl jej instytucje zostały później przekształcone w inne instytucje poprzez rozszerzenie ich funkcji lub z przeniesieniem niektórych zadań do innych instytucji.
The paper is devoted to considerations on the new Poor Law 1834 as the basis of the modern local government system in Great Britain. On the basis of the analysis of the reasons for the adoption of the Law it is determined, in particular, that the beginning of reforms in local governance should be sought in the 1832 electoral reform. The main innovations of the Poor Law Amendment Act 1834, and especially their implementation in practice, are identified. The process of the reform of guardianship over the poor in 1834 is considered, and it is claimed that these measures were not aimed at abolishing the existing system; on the contrary, they developed and perfected it. The changes brought about by the reform had ripened for a long time, as evidenced by the adoption in the late 18th and early 19th centuries of recommendatory legislative acts which contained individual measures later improved and consolidated in the single Poor Law Amendment Act 1834. The author claims that this law laid the foundation of the modern system of local government in Great Britain and the institutions based on it evolved into other institutions, either expanding the scope of their influence and functions, or transferring certain functions to other institutions.

Description

Sponsor

Keywords

местное самоуправление, система местного управления Великобритании, Законы о бедных в Великобритании, samorząd terytorialny, system samorządu lokalnego Wielkiej Brytanii, ustawa o ubogich w Wielkiej Brytanii, local government, the local government system of Great Britain, the Poor Law in Great Britain

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 2, s. 5-20.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego