Językowy obraz życia dnia codziennego w tussentaal, współczesnej odmianie języka flamandzkiego. Na podstawie najnowszych filmów we Flandrii.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-08

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The linguistic picture of everyday life-world in tussentaal, a contemporary variety of Flemish. On the basis of recent films in Flanders.

Abstract

Jeżeli język (bądź jego odmiana) jest używany przez daną społeczność, można przyjąć, że rzeczywistość pozajęzykowa, w której porusza się jednostka, znajduje odbicie w języku, który za pomocą słownictwa i struktur gramatycznych ją interpretuje i porządkuje. W ten sposób u mówiącego powstaje „mentalne” odbicie rzeczywistości. Celem niniejszej dysertacji jest próba przybliżenia z punktu widzenia struktur językowych typowych dla tussentaal flamandzkiej rzeczywistości dnia codziennego, przedstawionej w wybranych filmach z tego regionu. Na potrzeby przeprowadzonego badania zestawiono korpus dziesięciu flamandzkich filmów, który w sumie obejmuje prawie 18 godzin (około 83.300 słów) nagrań. Choć ogólnie postrzegany jako forma indywidualnej ekspresji artystycznej, film może być również traktowany jako źródło informacji o panujących stosunkach społecznych (i o językowych manifestacjach tych stosunków). Jako materiału badawczego użyto dialogów, które prowadzą ze sobą bohaterowie.
If language (or its variety) is used by the community, one could assume that the reality existing beyond the language is reflected in language’s vocabulary and grammatical structures that organize and interpret the reality. In this way thus forming a ‘mental’ reflection created in the speaker’s mind. This dissertation aims to approach the Flemish of everyday life reality, as shown in the selected films from that region. The language structures typical for tussentaal are its main focal point. For the purposes of this research a corpus of ten Flemish movies has been put together. It includes almost 18 hours of recordings (approximately 83,300 words). A movie may generally be seen as a form of individual expression, but it also reflects social relations. The dialogues which the characters strike up with each other have been used as research material.
In dit proefschrift wordt ervan uitgegaan dat als een taal(variëteit) door de samenleving gebruikt wordt, kan aangenomen worden dat de realiteit, die buiten de taal en de taalgebruiker om bestaat, gespiegeld wordt in de taalstructuren, bijvoorbeeld via woordenschat en grammatica. Er wordt eveneens een ‘mentale’ verbeelding van de realiteit gecreëerd bij de taalgebruikers. De bedoeling van het onderzoek, dat wordt verricht op basis van de recente Vlaamse films, is om de taalmiddelen van tussentaal te beschrijven vanuit het perspectief van het beeld van de leefwereld dat ze weerspiegelen. Met andere woorden: met behulp van de door Poolse etnolinguïstiek uitgewerkte methodologie wordt gepoogd om na te gaan hoe het beeld van de dagelijkse realiteit in Vlaanderen aan de hand van de woordenschat en de grammaticale structuren van tussentaal wordt weergegeven. Voor het onderzoek werd een corpus van tien Vlaamse films samengesteld wat neerkomt op ongeveer 18 uur materiaal, ca. 83.300 woorden. Als onderzoeksmateriaal zullen dialogen dienen die de personages met elkaar voeren. Er wordt ervan uitgegaan dat de gesprekken authentiek en typisch zijn voor de alledaagse communicatie in Vlaanderen.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

Flandria, Flanders, językowy obraz świata, linguistic picture of the world, tussentaal (międzyjęzyk), tussentaal, Flemish in-between language

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego