Wykonawcze teorie konfabulacji i ich krytyka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo UAM

Title alternative

Executive Theories of Confabulations and Their Critique

Abstract

Confabulations are ill-grounded beliefs. One of the types of confabulation are memory confabulations. A lot of contemporary theories of confabulations are based on executive processes. It is said that confabulations are consequence of dysfunction of two systems: (1) epistemic system and (2) executive system (Hirstein, 2005). Dysfunction of the second system means that belief or mental representation is not corrected. Philosopher Dalla Barba argues with executive theories of confabulation, because he claims that acceptance of the thesis about existence of unconscious monitoring processes leads to homunculus paradox. He proposes new explanation of memory confabulations in categories of temporal consciousness and knowledge consciousness. In the article I argue that not all of the cognitive scientists think that the concept of homunculus is inadequate to the description of the brain functioning. In this connection Dalla Barba’s critique not necessarily reveals actual weaknesses of executive theories of confabulations.
Konfabulacje to błędnie ugruntowane przekonania. Jednym z rodzajów konfabulacji są konfabulacje pamięciowe. Wiele współczesnych teorii konfabulacji pamięciowych opiera się na wyjaśnieniach w kategoriach procesów wykonawczych. Powiada się, że konfabulacje są skutkiem dysfunkcji dwóch systemów: (1) epistemicznego oraz (2) wykonawczego (Hirstein, 2005). Uszkodzenie drugiego z tych systemów sprawia, że błędnie ugruntowane przekonanie lub reprezentacja mentalna nie zostają skorygowane. Filozof Dalla Barba polemizuje z wykonawczymi teoriami konfabulacji, twierdząc, że przyjęcie tezy o istnieniu nieświadomych procesów monitorujących prowadzi do paradoksu homunkulusa. W zamian za to proponuje on nowe wyjaśnienia konfabulacji pamięciowych w kategoriach świadomości czasu i świadomości wiedzy. W artykule argumentuję, że nie wszyscy kognitywiści uważają koncepcję homunkulusa za nieadekwatną do opisu funkcjonowania mózgu. W związku z tym krytyka Dalla Barby niekoniecznie odkrywa faktyczne słabości wykonawczych teorii konfabulacji.

Description

Sponsor

Keywords

epistemology, cognitive science, confabulation, executive processes, beliefs

Citation

Studia Metodologiczne, tom 30, pp. 163-184

ISBN

978-83-232-2629-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego