ZASTOSOWANIE DERYWACYJNEJ KONCEPCJI WYKŁADNI PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SPRAW ZE STOSOWANIEM PRZEPISÓW UNIJNYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

APPLICATION OF THE DERIVATIVE CONCEPT OF LEGAL INTERPRETATION IN RESOLVING MATTERS INVOLVING ELEMENTS OF EU LAW

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie aplikacji zastosowania na krajowym poziomie stosowania przepisów unijnych koncepcji wykładni derywacyjnej Macieja Zielińskiego. Podjęto w nim próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje przepisów prawnych ustanowionych przez socjologicznie różnych prawodawców do norm postępowania odtwarzanych w procesie wykładni w oparciu o analizę syntaktyczną oraz treściową krajowych i unijnych przepisów prawnych z różnych gałęzi prawa. Zastosowanie założeń koncepcji derywacyjnej do rozstrzygania spraw z elementem unijnym prowadzi do konkluzji, że zarówno zjawisko rozczłonkowania (na poziomie syntaktycznym oraz treściowym), jak również kondensacja norm postępowania w przepisach prawnych przebiegać może w sposób krzyżowy pomiędzy aktami prawnymi ustanowionymi przez różnych prawodawców socjologicznych (faktycznych). Ponadto, analiza szczególnego typu unijnych przepisów bezpośrednio skutecznych, prima facie stanowiących źródło obowiązku normatywnego wyłącznie dla państw członkowskich, w świetle założeń koncepcji wykładni derywacyjnej uświadamia, że przepisy te stanowią w gruncie rzeczy modelową egzemplifikację zjawiska kondensacji elementów norm prawnych. Przeprowadzona analiza relacji zakresowych przepisów prawnych do norm postępowania wykazuje stosowalność koncepcji derywacyjnej w procesie rozstrzygania spraw z elementem unijnym. Koncepcja ta wyjaśnia szczególnie złożone problemy wykładni prawa w sprawach z elementem unijnym oraz dostarcza teorii i praktyce instrumentarium do ich rozwiązywania. Jej zastosowanie unaocznia jednocześnie złożoną strukturę systemu prawa, którą charakteryzuje zjawisko hybrydyzacji.
*This paper aims at presenting the application of Maciej Zielinski’s derivative concept of legal interpretation to the application of EU provisions at the national level. Through the syntactic and semantic analysis of the legal provisions originating from various branches of law, the paper is an attempt to answer the question of the interrelation between legal provisions established by sociologically different legislators and the rules of law reconstructed during the process of legal interpretation. The application of the concept of derivative interpretation of law in resolving matters involving a certain EU element leads to the conclusion that both, the fragmentation (at a syntactic and semantic level) as well as the condensation of the rules of law in the legal provisions may occur crosswise between legal acts established by sociologically different legislators. Furthermore, in light of the derivative concept of legal interpretation, an analysis of a particular type of directly effective EU provisions (which prima facie constitute a source of a normative obligation binding the Member States) makes one realise that these provisions are in fact an exemplary illustration of the condensation of the elements of those legal norms. The analysis of the scope relationship between legal provisions and the rules of law demonstrates the applicability of the concept of a derivative concept of legal interpretation in the process of resolving issues with an EU element. This concept explains the particularly complex issues of legal interpretation of matters involving elements of EU law and provides instruments for solving them at the theoretical as well as practical level. Simultaneously, its application demonstrates the complexity of the legal system, which is characterised by the phenomenon of hybridisation.

Description

Sponsor

Keywords

wykładnia prawa, legal interpretation, prawo europejskie, European law, prawo unijne, EU law, derywacyjna koncepcja wykładni, derivative concept of legal interpretation, wykładnia prawa unijnego, interpretation of EU law, przepis prawny, legal provisions, norma prawna, rules of law

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s.19-39

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego