Sytuacja komunikacyjna w kulturze archaicznej a symboliczność komunikacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Oficyna Wydawnicza Epigram

Title alternative

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i przedyskutowanie (z perspektywy filozofii komunikacji i teorii komunikacji) kilku konsekwencji wynikających z badań nad fenomenem komunikacji. Oprócz zagadnień związanych z filozoficznym ujęciem procesu komunikacji podejmuje się również problematykę wyłonienia się myślenia metafizycznego w starożytnej Grecji. Artykuł ten jest próbą wskazania warunków, które należy spełnić, aby prowadzić filozoficznie uprawnioną refleksję nad procesem komunikacji. Całość została podzielona na trzy główne działy: w pierwszym są prezentowane dwa poziomy rekonstrukcji sytuacji komunikacyjnej w kulturze archaicznej; w drugim rozważa się zagadnienie początków relacji symbolizowania oraz zjednoczenia myślenia i działania. Trzecia część poświęcona jest źródłom myślenia metafizycznego oraz symboliczności komunikacji. Najistotniejszy wniosek wynikający z rozważań zawarty w artykule dotyczy nie-symbolicznego ujęcia procesów komunikacyjnych.
The purpose of the present paper is to discuss several consequences of the phenomenon of communication from the perspective of philosophy of culture and communication theory. Apart from the purely communicative and philosophical issues, the article touches upon the questions that concern the origin of metaphysical thinking in acient Greek culture. The article is an attempt at showing conditions which have to be fulfilled to achieve basis for philosophical reflection about communication. The paper consists of three main sections: the first one examines the two levels of the reconstruction of communicative situation in the Archaic culture, the second considers the origin of symbol and the fusion of thought and action, whereas the third section delivers a presentation of a philosophical perspective on the genesis of the metaphyscial thinking and symbolic communication. The most important conclusion to be drawn here is that the communication can be understood as a non-symbolic proccess.

Description

Sponsor

Keywords

komunikacji, kultura archaiczna, komunikacja symboliczna, wiedza, symbol, communication, archaic culture, symbolic communication, knowledge

Citation

Filo-Sofija, 16 (2012/1), s. 39-52.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego