Umowa przekazania nieruchomości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Real estate alienation contract

Abstract

Przedmiotem rozprawy jest umowa przekazania nieruchomości – instytucja prawa zobowiązań. Wskazana umowa stanowi instrument prawny pozwalający na nieodpłatną rezygnację z własności nieruchomości. W pracy przedstawiono genezę rzeczonej instytucji i jej konstytucyjnoprawne aspekty. Dokonano analizy treści stosunku prawnego kreowanego umową przekazania nieruchomości, jego stron, jak również charakteru prawnego umowy. Poczyniono rozważania dotyczące możliwości stosowania per analogiam przepisów o darowiźnie do umowy przekazania nieruchomości. Praca dotyczy też trybu zawarcia umowy przekazania nieruchomości. Ponadto poruszono m.in. problematykę umowy przekazania użytkowania wieczystego.
The subject matter of the dissertation is a real estate alienation contract - an institution of the law of obligations. The mentioned contract is a legal instrument for a free of charge relinquishment of the ownership of real estate. The paper presents the genesis of a real estate alienation contract and its constitutional aspects. The dissertation analyzes the content of a legal relationship created by a real estate alientation contract, its parties, as well as the legal character of the contract. Considerations have been made regarding the possibility of applying legal provisions on donation by analogy to a real estate alienation contract. Furthermore, the paper deals with the procedure for concluding a real estate alienation contract. It also discusses, among others, the issue of a perpetual usufruct alienation contract.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

umowa, contract, nieruchomość, real estate

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego