Postawy, motywacja i osiągnięcia studentów studiów podyplomowych przygotowujących się do zawodu nauczyciela języka angielskiego w kursie online z metodyki. Podejście społeczno-konstruktywistyczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12-13

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The postgraduate trainee teachers’ attitudes, motivation and achievement in an online EFL methodology course. The social constructivist approach

Abstract

Rozprawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy motywacja i postawy uczestników kursu w środowisku online mają związek z uzyskanymi przez nich wynikami. Motywacja i związane z nią postawy są pojęciami wieloaspektowymi i dlatego bardzo trudnymi do zdefiniowania. Zagadnienie to ma duże znaczenie ze względu na zmiany, jakie dokonują się w podejściu do edukacji: rosnący nacisk na rozwijanie autonomii, autorefleksję oraz holistyczne podejście do wzbogacania kompetencji jednostek. W nurt ten wpisuje się również proces integracji nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu. Wyniki badań dotyczące uczenia się w tym nowym środowisku mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do wzrostu efektywności nauczania. Z jednej strony mogą wskazać możliwe drogi zastosowania technologii w konkretnym kontekście edukacyjnym, z drugiej pozwolić na uniknięcie nadmiernego zafascynowania zdobyczami techniki wykorzystywanymi bez krytycznej oceny ich przydatności. W niniejszej rozprawie zagadnienie motywacji rozpatrywane jest w kontekście podejścia konstruktywistycznego do nauczania oraz najnowszych trendów w edukacji nauczycieli języków obcych, a w szczególności studentów podyplomowych, przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Praca badawcza koncentruje się na wykryciu zależności pomiędzy postawami i motywacją studentów biorących udział w kursie metodycznym prowadzonym online w języku angielskim, a wynikami, jakie uzyskali w procesie zdobywania w ten sposób wiedzy i umiejętności.
The present dissertation constitutes an attempt to find out if the motivation and attitudes of the participants of the online EFL methodology course, delivered in English, exert an influence on their achievement. The idea to carry out the present research is in connection with the fact that there are many critical voices concerning education in Poland involving foreign language teacher education. It is of vital importance to prepare teachers and future teachers for working in a new environment – which is being altered by the shift from the positivist approach to education to a more constructivist one as well as a progressing integration of technology in almost every aspect of everyday life, including school. The concept of motivation is a subjective one and therefore open to disagreement. Therefore its different interpretations are present in contemporary literature. It is acknowledged that motivation and attitudes are very important predictors of learning success. The reported changes in the approach to education: emphasis on developing autonomy, reflection and holistic development of knowledge and skills make them even more important. The process of integration of technology in teaching also contributes to the increasing role of motivation in the process of learning. The development of research in the field of education, based on the theory of constructivism is believed to contribute to working out more effective ways of developing trainee teachers’ knowledge and skills and may be a valuable source of insight into the actual situation in contemporary schools.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

Konstruktywizm, Constructivism, Edukacja nauczycieli, Teacher education, Motywacja,, Motivation, E-learning

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego