Nierówności społeczno-ekonomiczne jako skutek globalizacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Soco-economic inequalities as a result of the globalization

Abstract

Współczesny świat charakteryzuje się dużą złożonością procesów w nim zachodzących. Z jednej strony jego cechą wiodąca jest integracja będąca następstwem globalizacji zaś z drugiej regionalizacja, będąca z kolei odpowiedzią na dynamiczny proces jakim jest globalizacja. Te same mechanizmy, które otwierają możliwości poprzez globalny handel, podróże, szybkie przepływy kapitału dóbr i usług, również przenoszą choroby, rozprzestrzeniają przestępczość, wytwarzają ogromne ilości dwutlenku węgla, wspierają przepływ broni, nielegalne fundusze i zagrożenia cyfrowe. Globalizacja i nierówności społeczno-ekonomiczne to z pewnością dwa kluczowe zjawiska współczesnych czasów i kształtujące naszą przyszłość, odpowiedź dotycząca tego, jak wzajemnie warunkują się obie te kategorie, umożliwi nie tylko ustalenie zależności, które je łączą, ale także w oparciu o perspektywę czasową, umożliwi ustalenie zmian, jakie zachodziły w ramach tych zależności. W założeniu dysertacja obejmuje swoim zasięgiem okres od 2008 roku, kiedy to na świecie zaszły nieodwracalne zmiany spowodowane wybuchem ogólnoświatowego kryzysu. Był to najpoważniejszy wstrząs, jaki dotknął gospodarkę światową od ponad 70 lat, do czasu obecnego kryzysu [post]pandemicznego. Kwestia kształtowania się społeczeństwa różnych prędkości, szans i możliwości jest więc wyzwaniem dla władz państwowych, ponieważ konsekwencje z tym związane nie będą dotyczyć tylko sfery gospodarczej, ale poprzez globalizację rozprzestrzenią się również na płaszczyznę polityczną, społeczną i kulturową.
The modern world is characterized by a high complexity of the processes taking place in it. On the one hand, its leading feature is integration resulting from globalization, and on the other hand - regionalization, which in turn is a response to the dynamic process of globalization. The same mechanisms that open up opportunities through global trade, travel, rapid capital flows of goods and services, also bring diseases, spread crime, produce massive amounts of carbon dioxide, support the movement of weapons, illegal funds, and digital threats. Globalization and socio-economic inequalities are certainly two key phenomena of modern times and shaping our future. The answer, about how the two categories are mutually dependent will make possible to determine the changes that took place within these dependencies. In principle, the dissertation covers the period from 2008, when irreversible changes took place in the world caused by the outbreak of the global crisis. It was the most severe shock to hit the world economy in more than 70 years up to the present [post] pandemic crisis. The issue of the formation of a society of different speeds and opportunities is therefore a challenge for the state authorities, because the related consequences will not only concern on the economic sphere, but will also spread to the political, social and cultural sphere through globalization.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

globalizacja, globalization, nierówności, inequalities, nierówności społeczno-ekonomiczne, socio-economic inequalities, BRICS, gospodarka światowa, world economy

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego