The principle of equality and non-discrimination in EU sources of law, and the situation of women in Afghanistan

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Zasada równości i zakazu dyskryminacji w unijnych źródłach prawa a sytuacja kobiet w Afganistanie

Abstract

In this article, an analysis has been conducted of the European Union’s (EU) actions in the context of women’s rights, with a particular focus on the situation in Afghanistan. Following the overthrow of the Taliban regime in 2001, the EU actively engaged with Afghanistan, prioritizing the delivery of humanitarian aid, supporting development processes, democratization, and the promotion of human rights. Over the years, the European Union played a significant role as the main financial donor to Afghanistan concerning women’s and girls’ rights, investing in areas such as education, healthcare, politics, and the economy. The article provides a detailed analysis of the programs and decisions undertaken by the EU to support women in Afghanistan. Additionally, it is based on a long-term perspective, looking at women’s rights in the context of changing political situation, taking into account the role of the European Union in this process. W niniejszym artykule dokonana została analiza działań Unii Europejskiej (UE) w kontekście przestrzegania praw kobiet ze szczególnym uwzględnianiem sytuacji w Afganistanie. Po obaleniu reżimu talibów w 2001, UE aktywnie nawiązała współpracę z Afganistanem, skupiając się na dostarczeniu pomocy humanitarnej, wspieraniu procesów rozwojowych, demokratyzacji oraz promowaniu praw człowieka. Przez lata Unia Europejska pełniła istotną rolę jako główny donator pomocy finansowej dla Afganistanu w kontekście praw kobiet i dziewcząt, inwestując w obszary takie jak edukacja, ochrona zdrowia, polityka oraz gospodarka. Artykuł przeprowadza szczegółową analizę programów i decyzji podejmowanych przez UE, mających na celu wsparcie kobiet w Afganistanie. Dodatkowo, opiera się na długoterminowej perspektywie, przyglądając się prawom kobiet w kontekście zmieniającej się sytuacji politycznej, uwzględniając rolę Unii Europejskiej w tym procesie.

Description

Sponsor

Keywords

European Union, women’s right, Afghanistan, Taliban, humanitarian aid, economy, politics, healthcare, Unia Europejska, prawa kobiet, Afganistan, talibowie, pomoc humanitarna, edukacja, gospodarka, polityka, ochrona zdrowia

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 17/2023, s. 295-311

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego