Zdrobnienia we współczesnym języku walijskim

dc.contributor.advisorHeinz, Sabine. Promotor
dc.contributor.authorRosiak, Karolina
dc.date.accessioned2010-12-07T15:11:58Z
dc.date.available2010-12-07T15:11:58Z
dc.date.issued2010-12-07T15:11:58Z
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiejpl_PL
dc.description.abstractPraca składa się z 3 rozdziałów, wstępu, podsumowania oraz bibliografii. W rozdziale I zdefiniowane zostaje pojęcie „zdrobnienia” jako cecha uniwersalna języków związana ze znaczeniem denotacyjnym oraz konotacjami oraz realizowana formalnie na różne sposoby w zależności od typologii danego języka. Następnie omówiona zostaje historia badań nad zdrobnieniami rozpoczynając od XIX wieku a następnie przechodząc do publikacji współczesnych. W rozdziale II szczegółowo omówione zostają zdrobnienia w języku walijskim na podstawie materiału językoznawczego ze źródeł pisanych oraz mówionych. Na początku przedstawiona zostaje historia oraz taksonomia języków celtyckich. Następnie, pokrótce przedstawione są sufiksy zdrabniające w językach irlandzkim galickim, szkockim galickim, manks, bretońskim oraz kornwalijskim oraz staro- i średniowalijskim. W drugiej części rozdziału znajduje się analiza zdrobnień we współczesnym języku walijskim. Rezultaty analizy wskazują, że nastąpiło ograniczenie produktywności sufiksów zdrabniających w języku walijskim a zaczynają dominować zdrobnienia wyrażane analitycznie. W rozdziale III omówione zostają badania etnograficzne nt. użycia zdrobnień przez rodowitych użytkowników języka walijskiego przeprowadzonych podczas dziesięciomiesięcznego pobytu w Pwllheli na półwyspie Llŷn (hrabstwo Gwynedd). Badanie wykazało, że zdrobnienia morfologiczne używane są niezmiernie rzadko we wszystkich grupach wiekowych. Częściej używane są zdrobnienia peryfrastyczne z przymiotnikiem bach ‘mały’. W dalszej części rozdziału omówione zostaje znaczenie tych badań dla badań edukacyjnych oraz metod nauki języka walijskiego oraz jego rewitalizacji.pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation comprises 3 chapters, introduction, conclusions and bibliography. Chapter I defines the notion of ‘diminutive’ as a universal feature of languages which expresses denotational and connotational meanings and formed with a variety of linguistic means depending on the typology of a given language. Following is the discussion on the history of research on diminutive formations beginning in the 19th century and continuing to the present-day publications. The second chapter discusses diminutive expressions in Welsh in detail on the basis of linguistic examples from both written and spoken language. In the beginning, the history and taxonomy of the Celtic languages in presented. Then, the diminutive suffixes in Irish Gaelic, Scottish Gaelic, Manx, Cornish, Breton, Old Welsh and Middle Welsh are discussed. The second part of the chapter comprises a detailed discussion of diminutive expressions in Modern Welsh. The analysis has shown that the number of diminutive formants has dropped and the use of analytic diminutives has started to be more prominent in Modern Welsh. Chapter III discusses an ethnographic study on the use of diminutive expressions by the native speakers of Welsh. The study was carried out during a ten-month stay in Pwllheli, Gwynedd. The study has shown that the use of synthetic diminutive expressions is infrequent in all three age groups. Analytic diminutives formed with the adjective bach ‘little, small’ are used more often. In the further part of the chapter, the implications of the study for educational research, methods of teaching of Welsh and the revitalisation of the language are discussed.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/691
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectzdrobnieniapl_PL
dc.subjectdiminutivespl_PL
dc.subjectjęzyk walijskipl_PL
dc.subjectWelshpl_PL
dc.subjectsłowotwórstwopl_PL
dc.subjectword-formationpl_PL
dc.subjectsocjolingwistykapl_PL
dc.subjectsociolinguisticspl_PL
dc.titleZdrobnienia we współczesnym języku walijskimpl_PL
dc.title.alternativeDiminutive expressions in Modern Welshpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego