Ograniczenie roli parlamentu w Rosji po objęciu władzy przez Władimira Putina

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Limiting the Russian Parliament’s Role After Putin’s Coming to Power

Abstract

Niniejszy artykuł omawia reformy prawa wyborczego oraz prawa o partiach politycznych przeprowadzone w Rosji podczas pierwszych dwóch kadencji Władimira Putina (2000–2008). Reformy te miały kluczowe znaczenie dla ukształtowania obecnego systemu politycznego w Rosji, który jest oparty na państwowej reglamentacji działalności partii politycznych oraz instytucjonalizacji życia społecznego. Charakterystycznymi cechami tego systemu są dominacja partii władzy w systemie partyjnym i marginalizacja opozycji. Prowadzi to do ograniczenia mechanizmów społecznej kontroli władzy i utraty znaczenia przez parlament na rzecz władzy wykonawczej, a w szczególności prezydenta. Spełnianie roli politycznego zaplecza dla działań Kremla stało się głównym czynnikiem przesądzającym o dopuszczeniu partii do czynnego udziału w życiu politycznym kraju. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest polityczna marginalizacja Dumy Państwowej, która zamiast być miejscem ścierania się odmiennych interesów społecznych, stała się „maszynką” do głosowania kolejnych projektów ustaw podsuwanych przez obóz rządzący. Wszystko to zostało zapewnione przy zachowaniu zewnętrznych atrybutów demokratycznego państwa, takich jak system wielopartyjny i wybory.
This article discusses the reforms of the electoral law and the law on political parties that were carried out in Russia during the first two terms of Vladimir Putin (2000–2008). These reforms were fundamental to shaping the present political system in Russia. This system is based on the state regulation of the activities of political parties and the institutionalisation of social life. The characteristic features of this system are the domination of the party of power in the party system and the marginalisation of the opposition. It leads to the limitation of the mechanisms of social control of state power. Another consequence is the loss of importance by the parliament to the executive, in particular the president. Playing the role of a political base for the Kremlin’s activities became the main factor in allowing the party to actively participate in the country’s political life. One of the consequences of this factor is the political marginalisation of the State Duma, which instead of being a place where different social interests clash, has become a voting machine for successive bills proposed by the ruling camp. All of this was ensured while maintaining the external attributes of a democratic state, such as a multiparty system and elections.

Description

Sponsor

Keywords

Rosja, parlamentaryzm, Duma Państwowa, prawa wyborcze, partie polityczne, Russia, parliamentarism, State Duma, election rights, political parties

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2022, s. 161-183.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego