Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Title alternative

Between the linear and the clicking. About the social constructs of approaches to learning

Abstract

Czym jest uczenie się człowieka? Dlaczego ludzie uczą się w różny sposób? Czy sytuacja społeczna może kształtować podejścia do uczenia się? Czy podejścia do uczenia się mogą mieć konstytucję historyczną? Jak podejście do uczenia się wpływa na kształt ludzkiej biografii? Próba odpowiedzi na pytania stanowiła cel tej książki. W książce postawiono hipotezę zakładającą, że podejścia do uczenia się są konstruowane społecznie. Procedurą sprawdzenia tej hipotezy była analiza sposobów uczenia się (rodzajów podejść do uczenia się) młodzieży posiadającej odmienny kapitał kulturowy. Książka stanowi rodzaj projektu ukierunkowanego na inne odczytanie teorii uczenia się. Inne, bo z jednej strony socjologiczne, z drugiej natomiast wykorzystujące bardzo rzadko stosowane w pedagogice narzędzie – autorski program komputerowy. Jest ona także pewną próbą odejścia od konwencji pisania o uczeniu się. Najważniejszym wnioskiem książki jest potwierdzenie stawianej w niej hipotezy. Podejścia do uczenia się są konstruowane społecznie – większość młodzieży o niskim kapitale kulturowym uczy się w sposób linearny, natomiast większość tej o wysokim – klikany.
What is human learning? Why do people learn in different ways? Can a social situation mould approaches to learning? Can approaches to learning have historical constitution? How does an approach to learning influence a person’s biography? The aim of this book is to make an attempt at answering these questions. The book poses a hypothesis assuming that approaches to learning are socially moulded. The procedure for verifying this hypothesis was an analysis of learning ways (types of approaches to learning) of young people with a different cultural capital. The book is a project directed at a different reading of the theory of learning. It is different because, on the one hand, it is sociologically-oriented and, on the other hand, it uses a tool that is rarely applied in pedagogy – an original computer program. The book is also an attempt at departing from conventional writing on learning. The most important conclusion from the research is the confirmation of the hypothesis formulated in the book. Approaches to learning are socially constructed – most young people of a low cultural capital learn in a linear way, whereas most of those with a high cultural capital learn in a clicking way.

Description

Sponsor

Keywords

uczenie się, learning, kultura klikania, culture of clicking, społeczny konstruktywizm, social constructivism, socjologia wiedzy, sociological theory of knowledge, Michel Foucault

Citation

ISBN

978-83-7850-117-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego