Economic Consequences of the Realisation of the EU-Ukraine Association Agreement

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Gospodarcze konsekwencje realizacji Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina

Abstract

The article focuses on the features of the EU-Ukraine Association Agreement and the economic consequences of its implementation for Ukraine. The impact on foreign trade, export–import component of trade with the EU, problems and prospects for introducing European standards in Ukraine are determined. The study hypothesises that the EU-Ukraine Association Agreement has worsened the already weak economic situation in Ukraine and led to a reorientation of Ukraine’s foreign trade with a simultaneous loss of markets to which Ukraine exported high value-added products and their replacement for EU markets where only raw materials are exported. It also led to a loss of more than a quarter of its own industrial production and the gradual transformation of Ukraine into a raw material appendage of Europe.
Artykuł koncentruje się na cechach Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina i gospodarczych konsekwencjach jej wdrożenia dla Ukrainy. W ramach badania określono jej wpływ na handel zagraniczny, komponent eksportowo-importowy handlu z UE, a także problemy i perspektywy wprowadzenia norm europejskich na Ukrainie. W opracowaniu postawiono hipotezę, że Umowa Stowarzyszeniowa UE-Ukraina pogorszyła i tak już słabą sytuację gospodarczą na Ukrainie i doprowadziła do reorientacji handlu zagranicznego Ukrainy przy jednoczesnej utracie rynków, na które Ukraina eksportowała produkty o wysokiej wartości dodanej i zastąpieniu ich rynkami UE, na których eksportowane są tylko surowce. Doprowadziło to również do utraty ponad jednej czwartej własnej produkcji przemysłowej i stopniowego przekształcania Ukrainy w kraj surowcowy stanowiący przybudówkę Europy.

Description

Sponsor

Keywords

Association Agreement, European integration, Deep and Comprehensive Free Trade Area, Umowa Stowarzyszeniowa, integracja europejska, pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA)

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2022, s. 125-159.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego