Oddziaływanie wybranych leków na albuminę obecną w moczu ludzkim

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Impact of selected drugs for albumin present in human urine

Abstract

Jednym z często badanych materiałów biologicznych jest mocz. W skład moczu wchodzi między innymi albumina, która przedostaje się w niewielkich ilościach z osocza krwi do moczu również zdrowego człowieka. Jej większe stężenie w moczu może sugerować choroby nerek. Z krwi do moczu często w niezmienionej formie przedostają się również leki stosowane przez ludzi chorych lub stosowane przez ludzi na własną rękę. Celem niniejszej pracy było zbadanie czy wybrane leki: aspiryna, antybiotyki (ampicylina, cefuroksym), metformina, 2,4-tiazolidinedion, cisplatyna, metotreksat, kaptopril, werapamil mogą wpływać na wynik analizy albuminy ludzkiej osocza krwi w modelowych i naturalnych próbach moczu w warunkach natywnej elektroforezy w żelu poliakrylamidowym, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze próba znalezienia mechanizmu odpowiedzialnego za ten efekt. Z przeprowadzonych badań wynika że : 1) Leki cisplatyna, metotreksat, kapropril i werapamil mogą wpływać na wynik oznaczenia zawartości albuminy ludzkiej w modelowych i naturalnych próbach moczu. 2) Dotychczasowe obserwacje ograniczone są jedynie do elektroforezy w żelu poliakrylamidowym. 3) Mechanizm omawianego procesu, związany jest prawdopodobnie z tworzeniem kompleksów albumina-lek, które prowadzą do zmiany konformacji białka. To z kolei zmienia zdolność do wiązania cząsteczek barwnika Coomassie Brilliant Blue R-250.
One of the frequently studied biological materials is urine. The urine contains, among others, albumin, which is released in small amounts from the blood plasma into the urine of a healthy person. Its higher concentration in the urine may suggest kidney disease. The drugs used by people who are sick or used by people on their own often get in unchanged form from the blood to the urine. The aim of this study was to examine whether selected drugs: aspirin, antibiotics (ampicillin, cefuroxime), metformin, 2,4-thiazolidinedione, cisplatin, methotrexate, captopril, verapamil can influence the result of albumin analysis of human blood plasma in model and natural urine tests under the conditions of native polyacrylamide gel electrophoresis, and in the case of a positive answer to the first question, an attempt to find a mechanism responsible for this effect. The research shows that: 1) Cisplatin, methotrexate, capropril and verapamil can influence the determination of the content of human albumin in model and natural urine samples. 2) Previous observations are limited only to polyacrylamide gel electrophoresis. 3) The mechanism of the discussed process is probably related to the formation of albumin-drug complexes, which lead to a change in protein conformation. This, in turn, changes the ability to bind Coomassie Brilliant Blue R-250 dye molecules.

Description

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

Sponsor

Keywords

albumina osocza ludzkiego, human serum albumin, leki, drugs, elektroforeza, electrophoresis, FTIR, CD, UV-VIS

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego