Christus solus numquam solus. Zbawcze pośrednictwo Jezusa Chrystusa w ujęciu Celestyna Stanisława Napiórkowskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Christus solus numquam solus. Salvific mediatorship of Jesus Christ According to Celestyn Stanisław Napiórkowski

Abstract

Zbawcze pośrednictwo Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijaństwa zagadnieniem szczególnej wagi, ponieważ stawia wspólnotę wyznawców Chrystusa na wyjątkowym miejscu pośród innych religii. Chociaż zawierają one w sobie elementy prawdy, to – zgodnie ze słowami Pisma Świętego – nie ma w żadnym innym zbawienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa (por. Dz 4,12). Temat pośrednictwa wzbudzał i ciągle wzbudza różnego typu dyskusje, zwłaszcza o podłożu teologicznym, ekumenicznym i pastoralnym. Wyjątkowa sytuacja pojawia się w kontekście mariologii i kultu maryjnego. Szczególne miejsce na tym polu zajmuje Celestyn Stanisław Napiórkowski, który podejmował ten temat od ponad 50 lat. Celem rozprawy jest zaprezentowanie naczelnej zasady lubelskiego teologa Christus solus numquam solus, która stanowi przewodnią myśl jego refleksji na temat zbawczego pośrednictwa Chrystusa. S.C. Napiórkowski przyjmuje, że wszystko co usprawiedliwiające i zbawcze otrzymujemy dzięki Chrystusowi. W tym znaczeniu Chrystus i tylko On jest pośrednikiem zbawienia (solus Christus). Ale jedyny i doskonały Pośrednik nie zbawia bez pośrednictwa stworzeń, które włącza w orbitę swojej zbawczej aktywności. Tylko Chrystus działa zbawczo, ale nie czyni tego bezpośrednio, lecz w swej pośredniczącej misji posługuje się osobami (np. świętymi) oraz zwiastowanym słowem, znakami sakramentalnymi i szafarzami (numquam solus).
Salvific mediatorship of Jesus Christ is for Christianity an issue of special importance because it places the community of Christ followers in an exceptional situation among other religions. Although other religions contain elements of truth, according to the Bible, there is no salvation in any other name but in the name of Jesus Christ (cf. Acts 4,12). The subject of mediatorship has been initiating discussions of different type, especially on theological, ecumenical and pastoral grounds. An exceptional situation emerges in the context of Mariology and Marian cult. Celestyn Stanisław Napiórkowski, who brought the subject for over 50 years, has a particular place in this field. The aim of this dissertation is to present the basic principle of the theologian from Lublin: Christus solus numquam solus. It is a guiding idea of his reflection upon salvic mediatorship of Christ. S.C. Napiórkowski assumes that all that is exculpatory and salvic is received thanks to Christ. In this sense only Christ and only he is the intermediary of salvation (solus Christus). But the only and absolute Intermediary does not save without mediation of beings, He incorporates them in the orbit of his salvific activity. Only Christ saves us but He does not do it directly and in His intercessory mission employs people (i.e. saints) and preached word, sacramental signs and ministers of sacraments (numquam solus).

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

Jezus Chrystus, Jesus Christ, Napiórkowski Stanisław Celestyn, Napiórkowski Stanisław Celestyn, pośrednictwo, mediatorship of Christ, zbawienie, salvation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego