Społeczno-ekonomiczne aspekty niewypłacalności i upadłości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

W dobie ogólnoświatowego kryzysu finansowego szczególnie aktualna jest tematyka niewypłacalności, a także upadłości, będącej jej bezpośrednią konsekwencją. Autor krytycznie odnosi się do panującego trendu łagodzenia procedur i sankcji cywilnoprawnych wobec dłużników zalegających z wykonywaniem zobowiązań, wskazując, że wielu z nich doprowadza się do niewypłacalności bądź w wyniku lekkomyślnych decyzji inwestycyjnych czy konsumenckich, bądź z premedytacją działa na szkodę wierzycieli, zaciągając zobowiązania bez zamiaru ich wykonania. Autor zaleca szczególną ostrożność przy stosowaniu instytucji oddłużenia, uważając, że nie można przenosić skutków upadłości z dłużnika na jego wierzycieli. Wskazuje także, że prawo egzekucyjne i upadłościowe zamiast służyć nadrzędnemu celowi, jakim jest zaspokojenie interesu wierzyciela, stało się narzędziem do realizacji polityki społecznej, będącej odpowiedzią na rosnące zadłużenie obywateli. Całość opracowania uzupełniają statystyki dotyczące zaległych zobowiązań oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.
At the time of global financial crisis insolvency as well as bankruptcy, which is its direct consequence, are especially relevant topics. The author is critical of the current prevailing trends of mitigating the procedures and civil law sanctions with regard to debtors defaulting with the performance of legal obligations, indicating that many debtors drive themselves to insolvency either as a consequence of their reckless investment or consumer decisions, or as a consequence of premeditated acts to the detriment of creditors by assuming obligations without regard to its later performance. The author recommends using special caution when applying the institution of debt relief, as the author is of the opinion that the consequences of bankruptcy cannot be transferred from the debtor to debtor’s creditors. Also indicated is the fact that the enforcement and bankruptcy law rather than fulfilling the ultimate goal, which is to satisfy the interest of the creditor, has become a tool for implementation of social policy as a response to citizens’ growing debts. The entire article is complemented by the statistics on outstanding obligations and conducted enforcement and bankruptcy proceedings.

Description

Sponsor

Keywords

niewypłacalność, oddłużenie, upadłość, egzekucja

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 1, s. 19-34

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego