Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Usprawnienie postępowania sądowego w świetle nowelizacji k.p.k. w zakresie przygotowania rozprawy głównej (art. 349 k.p.k.)
  (Mage.pl, 2016) Najman, Beata
  Instytucja opisana w znowelizowanym art. 349 zawartym w 41 rozdziale k.p.k. ma istotne znaczenie w przygotowaniu do rozprawy głównej z zachowaniem zasady szybkości i koncentracji materiału dowodowego. Wprowadzenie obligatoryjnego posiedzenia wstępnego ma na celu należyte przygotowanie przebiegu rozprawy w sprawach, w których zachodzi konieczność prowadzenia postępowania dowodowego na co najmniej 5 terminach rozprawy. Rozwiązanie to ma zapobiec przewlekłości procesów przed sądami I instancji, a także współgrać z głównym celem przyświecającym pracom nad nowelizacją- poszerzeniem zasady kontradyktoryjności postępowania.
 • Item
  Przestrzenno - czasowa analiza zjawiska przestępczości w województwie śląskim
  (Mage.pl, 2016) Kądziołka, Kinga
  Celem artykułu była przestrzenno – czasowa analiza zjawiska przestępczości stwierdzonej w województwie śląskim. Wyróżniono obszary charakteryzujące się ponadprzeciętnym natężeniem przestępstw i zwrócono uwagę na zależności przestrzenne między natężeniem przestępstw a wybranymi charakterystykami społeczno – ekonomicznymi i środowiskowo – przestrzennymi powiatów. Analizowano strukturę przestępczości stwierdzonej w województwie śląskim i w poszczególnych jego powiatach. Zwrócono również uwagę na problem wahań sezonowych w przypadku niektórych kategorii przestępstw oraz problemy związane z prognozowaniem przestępczości.
 • Item
  Prawne aspekty zastosowania mikro- i nanochipów w diagnostyce oraz opiece nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera
  (Mage.pl, 2016) Jurewicz, Marcin
  Wykorzystanie nowych technologii w przeciwdziałaniu i leczeniu choroby Alzheimera ma na celu jej wczesne wykrywanie, wdrożenie skuteczniejszych metod leczenia i polepszenie poziomu opieki nad osobami cierpiącymi na tą chorobę. Wprowadzanie do obrotu aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (w tym mikrochipów przeznaczonych do wszczepiania pacjentom z chorobą Alzheimera i stosowania w opiece nad nimi) jest objęte restrykcyjnymi wymogami prawnymi. Wyroby te muszą być zaprojektowane, wyprodukowane i umieszczane w ciele pacjenta w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla jego zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Item
  Wybrane filozoficzne i praktyczne aspekty harmonizacji podatków pośrednich w krajach członkowskich Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem podatku od wartości dodanej)
  (Mage.pl, 2016) Jakubiec, Marek
  Kwestie podatkowe stanowią ważny punkt zainteresowania władzy ustawodawczej państw, a suwerenność w tej dziedzinie okazuje się jednym z wyznaczników niezależności państwowej. Jednakże, wraz z postępującą integracją gospodarczą i polityczną w ramach Unii Europejskiej, rozpoczęto proces harmonizacji krajowych regulacji podatkowych ze wskazaniami organów Wspólnoty. Pewien zakres suwerenności został więc ograniczony przez same państwa członkowskie UE. Nie oznacza to jednak, iż owa harmonizacja przebiega bezproblemowo, jak również, że władze państwowe chętnie godzą się na ograniczanie własnych kompetencji w tym kluczowym dla polityki gospodarczej państwa obszarze. Celem niniejszego artykułu będzie zaprezentowanie kilku aspektów tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem wiążących się z nim politycznych i społecznych trudności. Rozważania będą koncentrowały się wokół ujednolicania przez kraje członkowskie regulacji dotyczących podatków pośrednich, w szczególności podatku od wartości dodanej (VAT).
 • Item
  Spółdzielnie socjalne - szlachetne idee i problemy funkcjonowania
  (Mage.pl, 2016) Jachowska, Julia
  Pomimo szlachetnych idei i dobrych wzorów polskiej spółdzielczości, nasze spółdzielnie socjalne nie funkcjonują dobrze. Okazuje się bowiem, że rozwiązania prawne i inne działania wypracowane, aby wspierać funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, są nieefektywne lub rzadko stosowane. Dodatkowe problemy to: niska świadomość konsumencka, konkurencyjność szarej strefy i kryzys sąsiedztw, który wiąże się z brakiem zaufania do jednostek i instytucji należących do otoczenia społecznego. Wszystko to powoduje, że spółdzielnie socjalne napotykają wiele przeszkód ograniczających ich działania i utrudniających ich rozwój.
 • Item
  Rys historyczny przestępstwa o charakterze pedofilskim
  (Mage.pl, 2016) Dworas-Kulik, Judyta
  Niniejszy artykuł przedstawia regulacje historyczno- prawne dotyczące przestępstwa pedofilii od starożytności aż po czasy współczesne. Obrazuje zróżnicowane w zależności od epoki, podejście społeczeństwa w stosunku do odbywania aktów płciowych z udziałem dzieci. Ostatni rozdział nawiązuje do regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska, które obowiązywały na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
 • Item
  Społeczno-ekonomiczne aspekty niewypłacalności i upadłości
  (Mage.pl, 2016) Dela, Mirosław
  W dobie ogólnoświatowego kryzysu finansowego szczególnie aktualna jest tematyka niewypłacalności, a także upadłości, będącej jej bezpośrednią konsekwencją. Autor krytycznie odnosi się do panującego trendu łagodzenia procedur i sankcji cywilnoprawnych wobec dłużników zalegających z wykonywaniem zobowiązań, wskazując, że wielu z nich doprowadza się do niewypłacalności bądź w wyniku lekkomyślnych decyzji inwestycyjnych czy konsumenckich, bądź z premedytacją działa na szkodę wierzycieli, zaciągając zobowiązania bez zamiaru ich wykonania. Autor zaleca szczególną ostrożność przy stosowaniu instytucji oddłużenia, uważając, że nie można przenosić skutków upadłości z dłużnika na jego wierzycieli. Wskazuje także, że prawo egzekucyjne i upadłościowe zamiast służyć nadrzędnemu celowi, jakim jest zaspokojenie interesu wierzyciela, stało się narzędziem do realizacji polityki społecznej, będącej odpowiedzią na rosnące zadłużenie obywateli. Całość opracowania uzupełniają statystyki dotyczące zaległych zobowiązań oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.
 • Item
  Rozwój talentów w centrach usług wspólnych
  (Mage.pl, 2016) Dąbrowski, Julian
  Artykuł opisuje wyniki badania, które miało na celu wstępną analizę obecnego stanu zarządzania talentami w poznańskich centrach usług wspólnych (Shared Services Center - SSC), ze szczególnym nastawieniem na działania związane z rozwojem pracowników określanych jako talenty. Autor nie dotarł do żadnego wcześniejszego badania dotyczącego zarządzania talentami w centrach usług wspólnych, a jest to jedna z najszybciej rozwijających się branży w naszym kraju. W badaniu ankietowym wzięło udział 7 z 21 centrów usług wspólnych mających swoje biura w aglomeracji poznańskiej. W przypadku pięciu z nich dodatkowo odbyły się wywiady pogłębione z pracownikami odpowiedzialnymi za rozwój personelu. Badanie wskazuje na to, iż istnieje duża rozbieżność pomiędzy sposobem rozwijania talentów, jaki jest sugerowany w literaturze naukowej a tym, jaki jest stosowany przez centra usług wspólnych.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego