Personalizacja polityki w świetle wyników badania opinii publicznej. Przegląd wybranych badań

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Personalization of politics in the light of the results of public opinion polls. Overview of selected studies

Abstract

W demokracjach parlamentarnych, uwidoczniła się tendencja do pokazywania polityki w bardziej spersonalizowany sposób. O ile taki proces faktycznie ma miejsc, o tyle kryteria w oparciu o które wyborcy podejmują decyzje dotyczące głosowania nie są jasne. Można bowiem przypuszczać, że wyborcy bardziej podatni na proces personalizacji będą podejmować decyzję w oparciu o kryteria związane z opinią na temat niepolitycznych cech danego przywódcy. Czy pewnym jest jednak, że na podstawie powierzchownej oceny imagu lidera dokonają właściwego wyboru? Czy głosując uwzględnią także bardziej racjonalne kryteria, takie choćby jak: kompetencje do rozwiązywania ważnych problemów, czy zdolności przywódcze?
In parliamentary democracies a tendency to show policy in a more personalized way has revealed. Although such a process actually takes places so much the criteria based on which voters make decisions on voting they are not clear. You can assume that voters more susceptible to the personalization process will make a decision based on nonpolitical characteristics of the leader. Is it certain, that on the basis of a superficial assessment image of the leader they make the right choice? During the voting – do we also take more rational criteria such as the power to solve important problems or leadership abilities?

Description

Sponsor

Keywords

personalizacja, wizerunek, lider polityczny, personalization, image, political leader

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 2, s. 201-218.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego