Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Powiązania literackie Polski i Azji Centralnej: literatura polska w przekładach na łamach uzbeckiego czasopisma „Jahon adabiyoti”
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Genjemuratov, Bahtiyar
  Autor omawia przykłady aktualnego stanu kulturalno-literackiej współpracy narodu polskiego i uzbeckiego. Jego zdaniem w dobie globalizacji elity twórcze czują potrzebę stałego dialogu i wzajemnych powiązań różnych państw i całego świata w ogóle, czego przykładem są stosunki między Polską i Uzbekistanem, a przejawem między innymi przekłady literatury. Autor zwraca uwagę, że przekład poezji wymaga od tłumacza dużej wiedzy ogólnej, powinien on także dysponować wiedzą w zakresie ogólnego kontekstu kulturowego.
 • Item
  Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Magiera, Maciej
  W ostatnim ćwierćwieczu oczekiwania społeczne znacznie wzrosły względem administracji publicznej. Już teraz zakres obowiązkowej ochrony narzucanej przez społeczeństwo przybiera rozmiary przerastające możliwości (potencjał) sektora publicznego. W konsekwencji musi dojść do modernizacji administracji publicznej nie tyle w kontekście ograniczonych zasobów i zawężonej organizacji, ale przede wszystkim mentalności. Warto zatem podnieść problem archaicznego sposobu myślenia osób pełniących służbę publiczną, co szczególnie negatywnie oddziałuje na poczucie bezpieczeństwa.
 • Item
  Personalizacja polityki w świetle wyników badania opinii publicznej. Przegląd wybranych badań
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Antkowiak, Paweł; Scheffs, Łukasz
  W demokracjach parlamentarnych, uwidoczniła się tendencja do pokazywania polityki w bardziej spersonalizowany sposób. O ile taki proces faktycznie ma miejsc, o tyle kryteria w oparciu o które wyborcy podejmują decyzje dotyczące głosowania nie są jasne. Można bowiem przypuszczać, że wyborcy bardziej podatni na proces personalizacji będą podejmować decyzję w oparciu o kryteria związane z opinią na temat niepolitycznych cech danego przywódcy. Czy pewnym jest jednak, że na podstawie powierzchownej oceny imagu lidera dokonają właściwego wyboru? Czy głosując uwzględnią także bardziej racjonalne kryteria, takie choćby jak: kompetencje do rozwiązywania ważnych problemów, czy zdolności przywódcze?
 • Item
  The gap between the liberal rhetoric and the socio-political reality of contemporary international relations – the example of East-Central Europe
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Więcławski, Jacek
  This paper refers to the gap between the liberal rhetoric and the reality of contemporary international relations. It maintains that liberalism remains a leading explanatory perspective, yet contemporary international affairs are too dynamic and too complicated to analyse them within liberal perspectives alone. In addition, liberalism tends to fall into dogmatism. Thus, the adequate analysis of today’s democracy, as well as the political and economic aspects of contemporary international relations becomes incomplete without a reference to some realist, constructivist and even postmodernist conclusions. The example of the East-Central European democratic transformation clearly illustrates this thesis. The liberal reforms in the region still clash with the illiberal attitudes inherited from the communist past. Additionally, liberal values are misconceived and misunderstood. The explanation of those processes reaches far beyond liberal confines, and even the analysis of the Eastern enlargement of the European Union would be more complete with some realist, critical theoretical or postmodernist remarks added to it.
 • Item
  Proces ewolucji regionalizmu w Polsce od oporu do ofensywy
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Kowalczyk, Ryszard
  Autor omówił proces ewolucji regionalizmu w Polsce, osadzając jego pierwociny na progu XIX wieku, a kończąc analizę na transformacji systemowej Polski po 1989 roku. Przedstawiono założenia ideowe i różne formy wyrazu regionalizmu, a także charakterystyczne tendencje, które wywierały wpływ na jego przeobrażenia na przełomie XIX i XX wieku. W tym czasie istota regionalizmu pozostawała jednak niezmienna, a jego założenia, cele i działania są również akceptowane i kontynuowane współcześnie.
 • Item
  Prasa polska wobec zaangażowana Niemiec i Francji w kryzys polityczny na Ukrainie (luty–maj 2014)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Barabasz, Adam
  W artykule zaprezentowano opinie publicystów prasy polskiej na temat zaangażowania Niemiec i Francji w konflikt rosyjsko-ukraiński w 2014 roku. W artykule oceniono także postawę Unii Europejskiej (w tym Niemiec i Francji) wobec działań Kremla sprowadzających się do aneksji Krymu i destabilizacji regionu. Oceniono również ewentualne skutki wprowadzenia przez społeczność międzynarodową sankcji ekonomicznych i politycznych wobec Rosji.
 • Item
  Konkurencja a ochrona autorskich doóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Oleksiuk, Inga
  Przedmiotem artykułu jest krytyczny przegląd orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze prawa autorskiego i prawa antymonopolowego. Celem podjętych w tym zakresie studiów jest rozpoznanie głównych problemów i przedstawienie kierunków wykładni określających zasady stosowania wspólnotowych reguł konkurencji w obrocie autorskimi dobrami intelektualnymi. W świetle badanego orzecznictwa określenie zasad prawa własności, w tym praw wyłącznych należy do prawa krajowego. TS uznał jednak, że należy rozróżniać po¬między istnieniem a wykonywaniem praw wyłącznych, przy czym wykonywanie praw może w „szczególnych okolicznościach” być uznane za nieuzasadnione ograniczenie konkurencji. W artykule odniesiono się do orzeczeń TS mających na celu sprecyzowanie pojęcia: „szczególnych okoliczności”. Następnie zwrócono uwagę, że ograniczenia w zakresie wolnego handlu i konkurencji na rynku wewnętrznym mogą być uzasadnione z uwagi na niezbędne dla rozwoju twórczości, a przy tym ryzykowne inwestycje. Ponadto, TS uznał, że rozwój konkurencji w badanym obszarze wymaga uwzględnienia specyfiki dobra, jakim jest utwór oraz zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych i społeczno-gospodarczych określających zasady obrotu dobrami intelektualnymi w każdym z Państw Członkowskich.
 • Item
  Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie – regulacje prawne i praktyka
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Szukalski, Jerzy; Żmigrodzki, Radosław
  W artykule przedstawiono instytucję referendum ogólnokrajowego we współczesnym Uzbekistanie, który po rozpadzie Związku Radzieckiego jest od 1991 r. niepodległym i suwerennym państwem. W dalszej części omówiono regulacje prawne dotyczące referendum, zawarte w Konstytucji Uzbekistanu z 1992 r. i ustawie z 1992 r. Analizując ustawę zwrócono uwagę zwłaszcza na takie elementy, jak czynne prawo wyborcze, zasadę jawności, podmioty uprawnione do wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, organy odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie referendum oraz kryteria ważności referendum. W omawianym okresie w Uzbekistanie odbyły się tylko cztery referenda: dwukrotnie w1991,1995i 2002 r. W konstatacji podkreślono, że referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie spełnia bardzo ważną rolę, stanowiąc w istocie w warunkach państwa o autorytarnym systemie rządów jedyną w pełni demokratyczną formę wyrażenia woli obywateli tego kraju.
 • Item
  Legitimacy without legitimation of the lopsided parliament. The snap parliamentary elections in Macedonia 2014
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Mikucka-Wójtowicz, Dominika
  This paper is devoted to the snap parliamentary elections in Macedonia, which took place on 27 April 2014. The main initiator of the early elections was the DUI, which represents the interests of the Albanian minority and was the junior coali¬tion partner in the government led by Nikola Gruevski from the VMRO-DPMNE. The DUI’s activists did not want to advocate the candidacy of the incumbent head of state, Gjorge Ivanov, who was seeking re-election. After the elections the SDSM, the main rival of the ruling VMRO-DPMNE, has not recognised the result and refused to take up their parliamentary seats.
 • Item
  Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Malinowski, Krzysztof
  Stosunki polsko-niemieckie charakteryzuje dobra współpraca. Dysponują one wysokim potencjałem kooperacji i mogłyby się stać się jeszcze bliższe. Kry¬zys w strefie euro zwłaszcza w okresie polskiej prezydencji w UE zbliżył Warszawę i Berlin. Jednak obecny konflikt z Rosja przyniósł komplikacje. Paradoksalnie może on przyczynić się do lepszego zrozumienia przez Niemcy polskich oczekiwań w zakresie polityki bezpieczeństwa. Z polskiego punktu widzenia partnerstwo z Niemcami podlega obecnie ważnemu sprawdzianowi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemcy starają się wyjść naprzeciw polskim postulatom, angażując się w tworzenie szpicy NATO i zacieśnianie kontaktów wojskowych. Stosunki polsko - niemieckie jeszcze długo będą uwarunkowane charakterem niemieckiego przywództwa i nie do końca zdefiniowaną rolą Polski w UE.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego