Konkurencja a ochrona autorskich doóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Competition and protection of intellectual property in the European Union. Selected issues of the European Court of Justice rulings

Abstract

Przedmiotem artykułu jest krytyczny przegląd orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze prawa autorskiego i prawa antymonopolowego. Celem podjętych w tym zakresie studiów jest rozpoznanie głównych problemów i przedstawienie kierunków wykładni określających zasady stosowania wspólnotowych reguł konkurencji w obrocie autorskimi dobrami intelektualnymi. W świetle badanego orzecznictwa określenie zasad prawa własności, w tym praw wyłącznych należy do prawa krajowego. TS uznał jednak, że należy rozróżniać po¬między istnieniem a wykonywaniem praw wyłącznych, przy czym wykonywanie praw może w „szczególnych okolicznościach” być uznane za nieuzasadnione ograniczenie konkurencji. W artykule odniesiono się do orzeczeń TS mających na celu sprecyzowanie pojęcia: „szczególnych okoliczności”. Następnie zwrócono uwagę, że ograniczenia w zakresie wolnego handlu i konkurencji na rynku wewnętrznym mogą być uzasadnione z uwagi na niezbędne dla rozwoju twórczości, a przy tym ryzykowne inwestycje. Ponadto, TS uznał, że rozwój konkurencji w badanym obszarze wymaga uwzględnienia specyfiki dobra, jakim jest utwór oraz zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych i społeczno-gospodarczych określających zasady obrotu dobrami intelektualnymi w każdym z Państw Członkowskich.
The subject of this article is a critical review of the Court of Justice of the European Union (CJ EU) decisions in the area of copyright and antimonopoly law. Its aim is to clarify the most important issues and to present the development of the ruling practice. In light of the CJ EU case law the determination of the conditions and procedures for granting the protection of an intellectual property right is a matter of national law. However, in exceptional circumstances the exercise of an exclusive right classified by national law as „copyright” may involve abusive conduct and may be subject to EU antimonopoly law. The CJ EU attempts to clarify the notion of „exceptional circumstances” is a subject of critical review. Next, the study discuss the rationale for potential restrictions of competition between the undertakings active on the internal market. The CJ UE stated that certain restrictions on free trade and competition may by justified by high and risky investments that – in the opinion of the Court – are vital for the development of creativity Moreover, CJ EU pointed out that it is necessary to consider both the specific nature of intellectual property and the diverse cultural andsocio-economic context of the copyright trade in each Member State.

Description

Sponsor

Keywords

twórczość, konkurencja, prawa autorskie, Unia Europejska, creativity, competition, copyrights, European Union

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 2, s. 85-102.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego