Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie – regulacje prawne i praktyka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

National referendum in Uzbekistan – law and practice

Abstract

W artykule przedstawiono instytucję referendum ogólnokrajowego we współczesnym Uzbekistanie, który po rozpadzie Związku Radzieckiego jest od 1991 r. niepodległym i suwerennym państwem. W dalszej części omówiono regulacje prawne dotyczące referendum, zawarte w Konstytucji Uzbekistanu z 1992 r. i ustawie z 1992 r. Analizując ustawę zwrócono uwagę zwłaszcza na takie elementy, jak czynne prawo wyborcze, zasadę jawności, podmioty uprawnione do wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, organy odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie referendum oraz kryteria ważności referendum. W omawianym okresie w Uzbekistanie odbyły się tylko cztery referenda: dwukrotnie w1991,1995i 2002 r. W konstatacji podkreślono, że referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie spełnia bardzo ważną rolę, stanowiąc w istocie w warunkach państwa o autorytarnym systemie rządów jedyną w pełni demokratyczną formę wyrażenia woli obywateli tego kraju.
This paper presents the institution of national referendums in modern Uzbekistan, which in 1991 became an independent and sovereign state in the wake of the collapse of the Soviet Union. It discusses the legislative regulations of referendums stipulated in the Constitution of Uzbekistan of 1992 and the 1992 Law. In the analysis of the latter, particular attention is given to such elements as the right to vote, the principle oftransparency, the entities authorised to take the initiative to hold a referendum, the authorities responsible for the preparation and holding of a referendum and the criteriafor its validity. There were only four referenda held in Uzbekistan in the period of concern: two in 1991, and one in 1995 and 2002 each. It is concluded that national referendums in Uzbekistan play an essential role, providing the only fully democratic form of citizens expressing their preferences in this authoritarian state.

Description

Sponsor

Keywords

Uzbekistan, referendum ogólnokrajowe, konstytucja, ustawa, Centralna Komisja Wyborcza, Uzbekistan, national referendum, constitution, law, Central Electoral Commission

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 2, s. 69-84.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego