Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Perception of security and the need for the mental modernisation of public administration

Abstract

W ostatnim ćwierćwieczu oczekiwania społeczne znacznie wzrosły względem administracji publicznej. Już teraz zakres obowiązkowej ochrony narzucanej przez społeczeństwo przybiera rozmiary przerastające możliwości (potencjał) sektora publicznego. W konsekwencji musi dojść do modernizacji administracji publicznej nie tyle w kontekście ograniczonych zasobów i zawężonej organizacji, ale przede wszystkim mentalności. Warto zatem podnieść problem archaicznego sposobu myślenia osób pełniących służbę publiczną, co szczególnie negatywnie oddziałuje na poczucie bezpieczeństwa.
In the last years the social expectations have increased significantly relative to public administration. Already, the scope of compulsory protection imposed by the society exceeds the capability of the public sector. As a result we need to modernize of public administration, not so much in the context of limited resources and narrow organization, but primarily mentality. It is worth raise the issue of the archaic way of thinking, which particularly negatively impacts on the sense of security.

Description

Sponsor

Keywords

zarządzanie kryzysowe, poczucie bezpieczeństwa, potrzeba kompleksowego minimalizowania ryzyk, mentalna modernizacja administracji publicznej, crisis management, sense of security, demand to comprehensive minimize risk, mentality modernisation of public administration

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 2, s. 219-230.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego