Synteza i charakterystyka fizykochemiczna kompleksów wybranych jonów metali z amidowymi pochodnymi aromatycznych kwasów karboksylowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Synthesis and physicochemical characterization of the complexes of the selected metal ions with amide derivatives of aromatic carboxylic acids

Abstract

Rozprawa doktorska oparta jest na czterech publikacjach stanowiących spójny tematycznie zbiór artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Otrzymano dziewięć nowych ligandów stanowiących pochodne amidowe kwasów pirydynokarboksylowych o bardzo dużym potencjale koordynacyjno-strukturalnym. Bardzo dobre właściwości kompleksotwórcze otrzymanych pirydynokarboksyamidów zweryfikowano poprzez syntezę kompleksów jonów metali d- i f-elektronowych przy użyciu dwóch metod: syntezy przebiegającej w warunkach podwyższonej temperatury lub w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia (tzw. synteza solwotermalna). W trakcie prowadzonych działań badawczych zsyntezowano szereg związków kompleksowych o różnorodnych strukturach krystalicznych tj. kompleksy pojedyncze, polimery koordynacyjne, układy trójskładnikowe z łącznikami, kompleksy jonowe oraz układy typu kompleks dimeryczny i sól hybrydowa. Dokonano szczegółowej analizy i charakterystyki spektroskopowej otrzymanych związków, zbadano właściwości kompleksotwórcze nowych ligandów i właściwości luminescencyjne, magnetyczne oraz grzybobójcze wybranych kompleksów.
The presented PhD dissertation is based on four publications representing a thematically consistent series of articles published in the international scientific journals. Nine amide derivatives of pyridinecarboxylic acids with large coordination and structural potential were obtained. Very good complexing capabilities of obtained pyridine carboxamides were verified via synthesis of d- and f-electron metal ion complexes with the use of two synthesis methods: synthesis in elevated temperature conditions or synthesis in elevated temperature and pressure conditions (solvothermal synthesis). A series of the coordination compounds with the variety of crystal structures were synthesized, such as single complexes, coordination polymers, ternary complexes with linkers, ionic complexes, dimeric complex and hybrid salt. The detailed analysis and spectroscopic characterization of all obtained compounds were performed. The complexing properties of new ligands and luminescent, magnetic and antifungal properties of selected complexes were studied.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

kompleksy, complexes, metale d- i f-elektronowe, d- and f-electron metals, karboksyamidy, carboxamides, spektroskopia, spectroscopy, synteza, synthesis

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego