Kokryształy alkaloidów purynowych – teobrominy, teofiliny oraz kofeiny

dc.contributor.advisorBartoszak-Adamska, Elżbieta. Promotor
dc.contributor.authorGołdyn, Mateusz
dc.date.accessioned2023-07-25T07:49:35Z
dc.date.available2023-07-25T07:49:35Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy było wykorzystanie określonych związków z grupy alkaloidów purynowych i przeprowadzenie kokrystalizacji z odpowiednio dobranymi kwasowymi koformerami prowadzących do otrzymania wieloskładnikowych kompleksów molekularnych oraz jonowych. Do otrzymania tego typu układów wykorzystano zarówno technikę powolnego odparowania roztworu, jak i mielenie prowadzone za pomocą młyna kulowego. Zastosowanie i ukazanie zalet metod mechanochemicznych było jednym z założeń realizowanych projektów badawczych, ponieważ pozwalają one szybko otrzymać pożądany produkt przy pełnej konwersji substratów i zastosowania niewielkiej ilości rozpuszczalnika. Opisane układy zostały scharakteryzowane strukturalnie pod kątem występowania poszczególnych podjednostek (syntonów) supramolekularnych. Badania spektroskopowe UV-vis pozwoliły ustalić wpływ kokrystalizacji na rozpuszczalność alkaloidów purynowych w wodzie, a badania TGA oraz DSC na określenie stabilności termicznej zsyntetyzowanych układów. Niniejsza praca doktorska pokazuje, jak ważne jest projektowanie kokryształów poprzez właściwy dobór substancji głównej oraz koformera, ale również opracowanie odpowiednich warunków celem skutecznego wiązania się molekuł w większe agregaty supramolekularne o unikalnych właściwościach fizykochemicznych. Rezultaty prowadzonych badań zostały przedstawione w 4 publikacjach naukowych (A1-A4). This work aimed to use selected compounds from the purine alkaloids group and to carry out cocrystallization with appropriately selected acidic coformers to obtain multi-component molecular and ionic complexes. Slow evaporation of the solution and grinding of substrates with a ball mill was used to obtain these adducts. The application and demonstration of the advantages of mechanochemical methods were one of the assumptions of the present project. On the one hand, they allow us to quickly obtain the desired products with the complete conversion of substrates. In addition, compared to the conventional method of solution cocrystallization, this technique does not require a large amount of solvent and is characterized by high selectivity. The described systems have been structurally characterized in terms of the presence of individual supramolecular units (synthons). UV-vis spectroscopic studies allowed defining of the effect of cocrystallization on the solubility of purine alkaloids in water. TGA and DSC studies showed high thermal stability of the synthesized systems. This doctoral dissertation shows how important it is to design cocrystals through the proper selection of the main substance and coformer and to develop appropriate conditions for the effective binding of molecules into larger supramolecular aggregates with unique physicochemical properties. The research results were presented in four publications (A1-A4).
dc.description.sponsorshipBadania przedstawione w niniejszej pracy zostały objęte finansowaniem w ramach projektu ChemInter (POWR.03.02.00-00-I026/16) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Część badań przedstawionych w rozprawie była również sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM 20 (2021/41/N/ST5/00503).
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/27334
dc.language.isopl
dc.subjectkokryształy
dc.subjectsyntony supramolekularne
dc.subjectteobromina
dc.subjectteofilina
dc.subjectkofeina
dc.subjectcocrystals
dc.subjectsupramolecular synthons
dc.subjecttheobromine
dc.subjecttheophylline
dc.subjectcaffeine
dc.titleKokryształy alkaloidów purynowych – teobrominy, teofiliny oraz kofeiny
dc.title.alternativeCocrystals of purine alkaloids – theobromine, theophylline and caffeine
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Mateusz_Gołdyn_rozprawa_doktorska.pdf
Size:
102.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.57 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego