Social Security of Citizens in the Manifesto of the Christian Democratic Union and the Christian Social Union for the 2017 Parliamentary Election in Germany

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Bezpieczeństwo społeczne obywateli w programie wyborczym Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Unii Chrześcijańsko-Społecznej w wyborach parlamentarnych w Niemczech w 2017 roku

Abstract

This article aims to analyze the common manifesto of the Christian Democratic Union of Germany and the Christian-Social Union in Bavaria regarding social security, with regard to the elections to the German parliament in 2017. The basic assumption was to verify whether the CDU/CSU grouping referred to each of the elements of social security, i.e. social security system, welfare security, community security and developmental security, in its 2017 election manifesto. The method used to complete the study was content analysis. The study shows that the CDU/CSU Union in its common manifesto of 2017 - Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Regierungsprogramm 2017-2021, raised issues related to building the social security of citizens. The proposals that were included in the program allow us to conclude that the CDU/CSU proposed a program that develops each of the pillars of social security in part, but which is still lacking in some ways. It should be noted that the issue of culture has been somewhat overlooked, which undoubtedly has a huge impact on the development of social capital and human capital, despite its enormous impact on two of the pillars, community and development. Other areas and proposals aimed at their development manage to fill this gap. It should also be pointed out that in the electoral proposals included in the manifesto, the most developed pillar was related to social security, implemented as part of the social policy of the state.
Celem artykułu była analiza wspólnego programu Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec i Unii Chrześcijańsko-Społecznej w Bawarii, w wyborach do parlamentu Niemiec z 2017 roku, pod kątem bezpieczeństwa społecznego obywateli. Założeniem podstawowym było sprawdzenie, czy Unia CDU/CSU odniosły się do każdego z elementów bezpieczeństwa społecznego, czyli bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa wspólnotowego i bezpieczeństwa rozwojowego w swoim programie wyborczym z 2017 roku. Metodą, która posłużyła do zrealizowania badania, była analiza treści. Z przeprowadzonego badania wynika, iż Unia CDU/CSU w swoim programie wyborczym z 2017 roku - Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Regierungsprogramm 2017-2021, poruszyła kwestie związane z budowaniem bezpieczeństwa społecznego obywateli. Propozycje, które zostały zawarte w programie pozwalają stwierdzić, że CDU/CSU zaproponowało program, który rozwija po części każdy z filarów bezpieczeństwa społecznego, co nie zawsze jest realizowane. Zauważyć należy, że słabo rozwinięta została kwestia kultury, która niewątpliwe ma ogromny wpływ na rozwój kapitału społecznego i kapitału ludzkiego, a więc dwóch filarów, wspólnotowego i rozwojowego. Pozostałe obszary i propozycje skierowane w ramach ich rozwoju absolutnie wypełniają tę lukę. Należy również wskazać, że w propozycjach wyborczych znajdujących się w programie najbardziej rozwinięty został filar związany z bezpieczeństwem socjalnym, realizowany w ramach polityki społecznej państwa.

Description

Sponsor

Keywords

welfare state, Germany, social security, community security, developmental security, welfare security, państwo opiekuńcze, Niemcy, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo wspólnotowe, bezpieczeństwo rozwojowe, bezpieczeństwo socjalne

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 109-118.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego