O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZAŁOŻEŃ KONCEPCYJNO-FUNKCJONALNYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ ŚRODKÓW KARNYCH W KODEKSIE KARNYM Z 1997 R.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ON THE NECESSITY OF ADHERING TO THE FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF PREVENTIVE AND PENALTY MEASURES PROVIDED FOR IN THE PENAL CODE OF 1997

Abstract

Autor przeprowadza analizę celów i funkcji realizowanych przez środki zabezpieczające oraz środki karne w obowiązującym Kodeksie karnym. Krytyce poddano postępujące w Kodeksie karnym rozszerzanie katalogu środków karnych poprzez umieszczanie w tej grupie sankcji wykazujących wyraźne cechy środków zabezpieczających, jak również dokonywane przez ustawodawcę stopniowe zacieranie różnic między środkami karnymi a środkami zabezpieczającymi. W konkluzji autor stawia tezę, że pogłębianie się tego procesu może w przyszłości doprowadzić do marginalizacji obecnego systemu kar i środków zabezpieczających i w następstwie zastąpienia go monolitycznym układem środków karnych o dominującym charakterze ochronnym.
*The author analyses the objectives and functions of the preventive and penalty measures available under the binding Penal Code in Poland. The constant widening of the existing catalogue of penal measures by adding to it measures that are obviously of a preventive character is being criticised as it gradually blurs the difference between them. In view of the above, the author warns that if the above described process is continued, the current system of penal and preventive measures may become marginalised and replaced by a monolithic system of penal measures of a dominant preventive character.

Description

Sponsor

Keywords

Środki zabezpieczające, Preventive measures, Środki karne, Penalty measures, Sankcje karne, Penal measures

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 109-121

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego