The Police Service as a Guardian of Public Security and Public Order in Contemporary Poland

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Policja jako strażnik bezpieczeństwa i porządku publicznego współczesnej Polski

Abstract

Public safety and public order are fundamental elements of the sphere of internal safety of the State. The presented article, having shown the essence of and interrelationships between public safety and public order, deals with the issues of the role and tasks of the Police service as one of the most important guardians of those aspects of Poland’s internal safety. The principal themes of the study focus on such issues as: the statutory tasks, organisational structures, police authorities, personnel and material assets. Apart from indicating general statutory tasks, the articles shows them also in a broader perspective, in the context of the tasks performed at particular or¬ganisational levels: the central level represented by the National Headquarters, the regional level managed by Provincial headquarters and the local level for which county headquarters and the subordinate police stations and posts are responsible. In showing the Police force as one of the most important entities ensuring public safety and public order, the special tools which Police has at its disposal, namely compact crime prevention squads and anti-terrorist units, have been described as well. Finally, the articles presents the characteristics of the personnel assets (the number of personnel, description of the length of service among particular corps) and material assets (number of vehicles, basic armament, police air-force dislocation and aircraft).
Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny to elementy fundamentalne dla sfery wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Prezentowany artykuł po ukazaniu istoty i wzajemnych relacji pomiędzy bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym podejmuje kwestię roli i zadań Policji jako jednego z najważniejszych strażników tych aspektów wewnętrznego bezpieczeństwa Polski. Zasadnicze wątki opracowania koncentrują się wokół takich zagadnień jak; za¬dania, struktury organizacyjne, organy policyjne, potencjał personalny i materialny. Oprócz wskazania generalnych zadań ustawowych artykuł ukazuje je także w poszerzonej perspektywie w kontekście rozpisania ich na poszczególne poziomy organizacyjne. Poziom centralny reprezentowany przez Komendę Główną, poziom regionalny zajmowany przez Komendy Wojewódzkie i poziom lokalny za który odpowiadają Komendy Powiatowe oraz podległe im komisariaty i posterunki. Wskazując na Policję jako jeden z ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny w Polsce ukazano także specjalne narzędzia jakimi ona dysponuje czyli zwarte oddziały prewencji i ogniwa antyterrorystyczne. Artykuł zamyka charakterystyka potencjału personalnego (liczba, stażu służby, rozmieszczenie w poszczególnych korpusach) oraz materialnego (ilość środków transportu, zasadnicze uzbrojenie, rozmieszczenie i stan posiadania lotnictwa policyjnego).

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 1 s. 201-216.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego