The analysis of voting preferences of West Pomerania inhabitants in the years 2001–2020

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Analiza preferencji wyborczych mieszkańców Pomorza Zachodniego w latach 2001–2020

Abstract

The article concerns the voting preferences of West Pomerania inhabitants in comparison to the whole country regarding parliament elections, European Parliament elections, presidential elections, except for self-government elections. Taking into account different characteristics of the last type of elections, a separate article has been prepared to discuss them. Applying the comparison method, the election results have been analyzed in terms of political geography. The comparison of territorial diversity of political behaviors has shown how political preferences have evolved with respect to division into provinces, country districts and towns ruled by presidents in reference to, among all, three main political parties (PO RP, PiS and SLD). It has been checked if since 2005 the Platform has really managed to dominate the West Pomeranian political scene and also if any differences in voting preferences occur depending on the place of residence or the type of elections? Subject to the analysis have been election results without the study of factors having impact on them, that is electoral campaigns and events on the political scene (they will be discussed in a separate publication). Regarding the typology of political parties ideological and programme criteria has been applied resulting in west-wing (SLD), central (PO RP) and right-wing division. The analysis has shown that there are no significant differences between the results of different types of elections. Regardless, the results from the whole country in West Pomerania in years 1993–2004 left-wing preferences were demonstrated, in years 1993–2004 central and since 2015 central-right. However, analyzing the results depending on the place of residence, together in three types of elections, in 8 the results between country districts and president cities in majority have overlapped and in 6 of them the differences have occurred. Artykuł dotyczy preferencji wyborczych mieszkańców Pomorza Zachodniego na tle kraju w odniesieniu do wyborów parlamentarnych, do PE i na Prezydenta RP, z wyjątkiem samorządowych, którym ze względu na odmienną specyfikę, poświęcono osobny tekst. Stosując metodę porównawczą, przeanalizowano wyniki elekcji pod względem geografii wyborczej. Porównanie zróżnicowania przestrzennego zachowań wyborczych, pokazało jak kształtowały się preferencje wyborcze w podziale na województwo, powiaty ziemskie i miasta w których wadzę sprawują prezydenci, w odniesieniu m.in. do trzech najważniejszych ugrupowań (PO RP, PiS i SLD). Sprawdzono czy faktycznie od 2005 r. Platformie udało się zdominować zachodniopomorską scenę polityczną oraz czy zachodzą różnice w preferencjach wyborczych w zależności od miejsca zamieszkania lub rodzaju wyborów? Analizie poddano wyniki elekcji, bez badania czynników na nie wpływających w postaci kampanii wyborczych i wydarzeń na scenie politycznej (zostaną omówione w osobnym artykule). Odnośnie typologii partii przyjęto kryterium ideologiczno-programowe, dzieląc je na lewicę (SLD), centrum (PO RP) i prawicę (PiS). Analiza pokazała, że nie występują istotne różnice w wynikach między poszczególnymi rodzajami wyborów. Bez względu na wyniki w skali kraju, na Pomorzu Zachodnim w latach 1993–2004 występowały preferencje lewicowe, w latach 2004–2015 centrowe, a od 2015 r. centroprawicowe. Natomiast analizując wyniki w zależności od miejsca zamieszkania, to łącznie w trzech rodzajach elekcji, w 8 wyniki między powiatami ziemskimi a miastami prezydenckimi w większości się pokrywały, a w 6 wystąpiły różnice.

Description

Sponsor

Keywords

West Pomerania, elections to European Parliament, elections to Sejm and Senate, presidential elections, voting preferences, Pomorze Zachodnie, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Sejmu i Senatu, wybory na Prezydenta RP, preferencje wyborcze

Citation

"Przegląd Politologiczny", 2023, nr 3, s. 33-56.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego