Przegląd Politologiczny, 2023, nr 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Branding and place image on the example of the capital city of Warsaw
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Śleszyńska-Świderska Anna
  The image of a city is the ultimate product and is formed in the course of activities that are a process. A city wishing to achieve market success should strive to shape a positive image. In this aspect, it is necessary to regularly study the image of the perceived city. The identity and brand of the city play a fundamental role in this. The purpose of this article is to identify the image of Warsaw promoted by local authorities and the perceived image of the city among its residents. The thesis that has been verified is that there is no full correspondence between the image of Warsaw promoted by the local authorities and the image of the city in the consciousness of its residents. The article consists of three parts. The first discusses the concepts of identity, brand and image of the city. The second characterizes the brand of the capital city of Warsaw and its components. And in the third, the perceived image of the capital city of Warsaw is presented. Such research methods as literature studies, analysis of internal documentation of the Warsaw City Hall in the form of reports and reports in the area of image issues, analysis of source documents in the form of the city development strategy, analysis of reports and reports on promotional and image issues of cities in national and international dimensions, and deductive analysis were used. The considerations carried out showed allowed positive verification of the thesis. In addition, they showed that a positive image of a city is an important factor in its development. Wizerunek miasta jest produktem ostatecznym i kształtuje się w toku działań mających charakter procesowy. Miasto, pragnące osiągnąć sukces rynkowy, powinno dążyć do kształtowania pozytywnego wizerunku. W tym aspekcie konieczne jest regularne badanie wizerunku postrzeganego miasta. Zasadniczą rolę odgrywa tu tożsamość i marka miasta. Celem artykułu jest identyfikacja wizerunku Warszawy promowanego przez władze lokalne oraz postrzeganego wizerunku miasta wśród jej mieszkańców. Potwierdzona została teza, że nie ma pełnej zgodności pomiędzy wizerunkiem Warszawy promowanym przez władze lokalne a wizerunkiem miasta w świadomości jego mieszkańców. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej omówiono pojęcia tożsamości, marki i wizerunku miasta. Druga charakteryzuje markę m.st. Warszawy i jej elementy składowe. W trzeciej zaś przedstawiono postrzegany wizerunek miasta stołecznego Warszawy. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: analiza literatury, analiza dokumentacji wewnętrznej Urzędu m.st. Warszawy w postaci raportów i raportów w obszarze zagadnień wizerunkowych. Ponadto analizie poddano dokumenty źródłowe w postaci strategii rozwoju miasta, dotyczących zagadnień promocyjnych i wizerunkowych miast w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zastosowano również metodę dedukcji. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na pozytywną weryfikację tezy. Ponadto pokazały, że pozytywny wizerunek miasta jest istotnym czynnikiem jego rozwoju.
 • Item
  PO-PiS agreement in the 2002 local government elections on the example of the podkarpackie voivodship
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Szczepański Dominik
  The cognitive objective of the article was to analyse the agreement concluded between PO and PiS before the local government elections on a macro level (as a general concept of agreement between two political entities) and micro level (related to the sphere of influence of this coalition in the Podkarpackie voivodeship). Taking these levels into account made it possible to determine the way in which the coalition was concluded, together with all its consequences, while at the level of the voivodeship in question it was used to determine the course of the negotiation process and the effects of the local elections on PO-PiS. Celem poznawczym artykułu była analiza porozumienia zawartego pomiędzy PO i PiS przed wyborami samorządowymi na poziomie makro (jako ogólna koncepcja porozumienia między dwoma podmiotami politycznymi) i mikro (związanym ze strefą wpływów tej koalicji w województwie podkarpackim). Uwzględnienie tych poziomów pozwoliło określić sposób zawarcia koalicji wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami, natomiast na poziomie województwa posłużyło do określenia przebiegu procesu i efektów wyborów samorządowych dla PO-PiS.
 • Item
  The Role of the Committee in the Control Function of the Sejm of the Republic of Poland
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Kropiwnicki Robert
  The article discusses the role of the committee in the control function of the Sejm of the Republic of Poland. Committees are one of the key bodies of the Sejm. They perform a significant range of work, both legislative and control. The article discusses the competences of parliamentary committees, highlights the importance of the presence of the most important people in the state at their meetings and indicates the possibilities of increasing the effectiveness of the committee’s control activities. W artykule omówiono rolę komisji w funkcji kontrolnej Sejmu RP. Komisje są jednym z kluczowych organów Sejmu. Wykonują one znaczny zakres prac, zarówno legislacyjnych, jak i kontrolnych. W artykule omówiono kompetencje komisji sejmowych, uwypuklono znaczenie obecności najważniejszych osób w państwie na ich posiedzeniach oraz wskazano możliwości zwiększenia skuteczności działań kontrolnych komisji.
 • Item
  The Demise of the Left Parties in Israel: From Party Identification to a Negative Partisanship
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Levy Mordechai
  The left parties are the oldest political institutions in Israel. They were founded before the establishment of the State and were the dominant political force in its first decades. However, since the 1990s, there has been a consistent decline in their power, to the point where, in the last Knesset elections held in 2022, the left parties barely passed the threshold. This article explains the decline of the left parties and attempts to answer where the voters went. A combination of several local and global events that occurred in recent years caused the left parties to distance themselves from the narrative of Zionist Socialism characterizing them and to adopt a new narrative, which less inspires identification of Jewish voters. The article’s main argument is that the voters did not disappear but only changed their political behavior from a state of party identification and voting for the left parties to a state of political opposition and voting against the rightist parties. To illustrate the pattern of behavior, voting data for the Knesset in two communities with different demographic characteristics are presented: Kibbutz Mizra, a socialist commune identified with left voters, and Beit-Shean, a town that is a stronghold of rightist voters. The conclusion is that the way for the left parties to return to dominance is through reintegrating the Jewish identity with the values of justice and equality. Partie lewicowe są najstarszymi instytucjami politycznymi w Izraelu. Powstały przed utworzeniem państwa i były dominującą siłą polityczną w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia. Jednak od lat 90. XX w. następuje systematyczny spadek ich władzy do tego stopnia, że w ostatnich wyborach do Knesetu, które odbyły się w 2022 r., partie lewicowe ledwo przekroczyły próg. Artykuł wyjaśnia upadek partii lewicowych i próbuje odpowiedzieć, dokąd poszli wyborcy. Splot kilku wydarzeń o charakterze lokalnym i globalnym, jakie miały miejsce w ostatnich latach, spowodował, że partie lewicowe zdystansowały się od charakteryzującej je narracji o syjonistycznym socjalizmie i przyjęły nową narrację, w mniejszym stopniu inspirującą do identyfikacji żydowskich wyborców. Głównym argumentem artykułu jest to, że wyborcy nie zniknęli, a jedynie zmienili swoje zachowania polityczne ze stanu identyfikacji partyjnej i głosowania na partie lewicowe do stanu opozycji politycznej i głosowania przeciwko partiom prawicowym. Aby zilustrować schemat zachowań, zaprezentowano dane dotyczące głosowania w Knesecie w dwóch społecznościach o różnej charakterystyce demograficznej: kibucu Mizra – gminie socjalistycznej utożsamianej z wyborcami lewicy oraz Beit-Shean – mieście będącym bastionem wyborców prawicy. Wniosek jest taki, że sposobem na powrót partii lewicowych do dominacji jest reintegracja tożsamości żydowskiej z wartościami sprawiedliwości i równości.
 • Item
  Unity of the United Kingdom as a post-Brexit challenge
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Danel Łukasz
  The article is devoted to the changes that take place in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland after it left the European Union, which finally took place on January 31, 2020. As it turned out, one of the side effects of Brexit was the violation of the unity of the British state – in this respect, its future, in the shape in which it currently operates, has become questionable. Maintaining this unity should be treated as one of the most important challenges facing the British political elites today. The aim of the article is to analyze the current state of the unity of the British state – primarily in the context of separatist tendencies in Scotland and the potential reunification of Ireland, and also, to a lesser extent, in the context of the development of Welsh and English nationalism. The author tries to answer the question of how much Brexit can affect this unity in the long term and whether it can lead to the disintegration of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. To answer this research question, the author uses the historical method, the institutional and legal analysis method, as well as the content analysis method. The conducted analysis leads the author to the conclusion that the United Kingdom will face a deepened devolution in the near future, and thus – evolution towards a classic federal state. This kind of constitutional reform seems today to be the price of maintaining the unity of this country. Artykuł poświęcony jest zmianom, jakie następują w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po opuszczeniu przez nie Unii Europejskiej, co ostatecznie miało miejsce 31 stycznia 2020 roku. Jak się okazało, jednym ze skutków ubocznych Brexitu stało się naruszenie jedności państwa brytyjskiego – pod tym względem jego przyszłość, w kształcie w którym funkcjonuje ono obecnie, stanęła pod znakiem zapytania. Utrzymanie tej jedności należy traktować jako jedno z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed brytyjskimi elitami politycznymi. Celem artykułu jest analiza stanu aktualnego jeśli chodzi o jedność państwa brytyjskiego – przede wszystkim w kontekście tendencji separatystycznych w Szkocji oraz potencjalnego ponownego zjednoczenia Irlandii, a także, choć w mniejszym stopniu, w kontekście rozwoju nacjonalizmu walijskiego oraz angielskiego. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie na ile w dłuższej perspektywie czasowej Brexit może wpłynąć na tę jedność i czy może doprowadzić do rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. By odpowiedzieć na tak postawione pytanie badawcze Autor posługuje się metodą historyczną, metodą analizy instytucjonalno-prawnej, a także metodą analizy treści. Przeprowadzona analiza prowadzi Autora do wniosku, że Zjednoczone Królestwo w najbliższym czasie czeka pogłębiona dewolucja, a co za tym idzie – ewolucja w kierunku klasycznego państwa federalnego. Tego rodzaju reforma konstytucyjna wydaje się być dziś ceną utrzymania jedności tego państwa.
 • Item
  The analysis of voting preferences of West Pomerania inhabitants in the years 2001–2020
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Chrobak Piotr
  The article concerns the voting preferences of West Pomerania inhabitants in comparison to the whole country regarding parliament elections, European Parliament elections, presidential elections, except for self-government elections. Taking into account different characteristics of the last type of elections, a separate article has been prepared to discuss them. Applying the comparison method, the election results have been analyzed in terms of political geography. The comparison of territorial diversity of political behaviors has shown how political preferences have evolved with respect to division into provinces, country districts and towns ruled by presidents in reference to, among all, three main political parties (PO RP, PiS and SLD). It has been checked if since 2005 the Platform has really managed to dominate the West Pomeranian political scene and also if any differences in voting preferences occur depending on the place of residence or the type of elections? Subject to the analysis have been election results without the study of factors having impact on them, that is electoral campaigns and events on the political scene (they will be discussed in a separate publication). Regarding the typology of political parties ideological and programme criteria has been applied resulting in west-wing (SLD), central (PO RP) and right-wing division. The analysis has shown that there are no significant differences between the results of different types of elections. Regardless, the results from the whole country in West Pomerania in years 1993–2004 left-wing preferences were demonstrated, in years 1993–2004 central and since 2015 central-right. However, analyzing the results depending on the place of residence, together in three types of elections, in 8 the results between country districts and president cities in majority have overlapped and in 6 of them the differences have occurred. Artykuł dotyczy preferencji wyborczych mieszkańców Pomorza Zachodniego na tle kraju w odniesieniu do wyborów parlamentarnych, do PE i na Prezydenta RP, z wyjątkiem samorządowych, którym ze względu na odmienną specyfikę, poświęcono osobny tekst. Stosując metodę porównawczą, przeanalizowano wyniki elekcji pod względem geografii wyborczej. Porównanie zróżnicowania przestrzennego zachowań wyborczych, pokazało jak kształtowały się preferencje wyborcze w podziale na województwo, powiaty ziemskie i miasta w których wadzę sprawują prezydenci, w odniesieniu m.in. do trzech najważniejszych ugrupowań (PO RP, PiS i SLD). Sprawdzono czy faktycznie od 2005 r. Platformie udało się zdominować zachodniopomorską scenę polityczną oraz czy zachodzą różnice w preferencjach wyborczych w zależności od miejsca zamieszkania lub rodzaju wyborów? Analizie poddano wyniki elekcji, bez badania czynników na nie wpływających w postaci kampanii wyborczych i wydarzeń na scenie politycznej (zostaną omówione w osobnym artykule). Odnośnie typologii partii przyjęto kryterium ideologiczno-programowe, dzieląc je na lewicę (SLD), centrum (PO RP) i prawicę (PiS). Analiza pokazała, że nie występują istotne różnice w wynikach między poszczególnymi rodzajami wyborów. Bez względu na wyniki w skali kraju, na Pomorzu Zachodnim w latach 1993–2004 występowały preferencje lewicowe, w latach 2004–2015 centrowe, a od 2015 r. centroprawicowe. Natomiast analizując wyniki w zależności od miejsca zamieszkania, to łącznie w trzech rodzajach elekcji, w 8 wyniki między powiatami ziemskimi a miastami prezydenckimi w większości się pokrywały, a w 6 wystąpiły różnice.
 • Item
  Violence Against Women in Politics – a Study in Poland
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Kijewska Barbara
  The increase in women’s participation in political life in recent decades has resulted in research explaining how women’s presence (or absence) changes the form, nature and content of politics. However, a gender perspective is still lacking, especially in the relationship between political participation and violence. Violence against women in politics is increasingly recognised around the world as a significant barrier to women’s participation in political life. The aim of the research is to find out whether politically active women are more exposed to violence (physical, psychological, symbolic, sexual, economic) than politically active men and whether violence against politicians is related to belonging to a political party. The research conducted among Polish politicians (n-88) confirms that both women and men who are politically active experience violence. However, women are more often attacked psychologically, symbolically and sexually. Politicians acting under the banner of a party are much more likely to experience violence than non-partisan politicians. Physical violence is very rare, and the level of experiencing violence in all its forms decreases with age. Wzrost udziału kobiet w życiu politycznym w ostatnich dziesięcioleciach zaowocował badaniami wyjaśniającymi, w jaki sposób obecność (lub nieobecność) kobiet zmienia formę, charakter i treść polityki. Nadal jednak brakuje perspektywy płci, szczególnie w odniesieniu do związku pomiędzy udziałem w życiu politycznym a przemocą. Na całym świecie przemoc wobec kobiet w polityce jest coraz częściej uznawana za istotną barierę utrudniającą kobietom udział w życiu politycznym. Celem badania jest sprawdzenie, czy kobiety aktywne politycznie są bardziej narażone na przemoc (fizyczną, psychologiczną, symboliczną, seksualną, ekonomiczną) niż aktywni politycznie mężczyźni oraz czy przemoc wobec polityków ma związek z przynależnością do partii politycznej. Badania przeprowadzone wśród polskich polityków (n-88) potwierdzają, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni aktywni politycznie doświadczają przemocy. Jednak kobiety częściej padają ofiarą ataków psychologicznych, symbolicznych i seksualnych. Politycy działający pod sztandarem partii są znacznie bardziej narażeni na przemoc niż politycy bezpartyjny. Przemoc fizyczna jest bardzo rzadka, a poziom doświadczania przemocy we wszystkich jej postaciach maleje wraz z wiekiem.
 • Item
  Ideological orientations and left-right self-identifications of young Polish men and women: an image of the political gender-generation gap
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Marzęcki Radosław
  The subject of the author’s interest is the diversity of ideological orientations due to gender and age. The theoretical findings so far indicate that in developed democracies already at the end of the 1990s there was a reversal of the ideological positions of women and men. Recent social research shows that also in Poland women identify with the left to a greater extent than men, and in the younger generation these differences are even greater. The aim of the article is to show in detail the ideological differences between young men and women in Poland. The author poses two types of research questions: (1) descriptive and explanatory, which concern the characteristics of similarities and differences in the ideological orientations of young women and men; (2) methodological, which concern how to measure this phenomenon. The author assumes that the measurement of left-right self-identification used in many studies brings an overly simplified picture of the respondents’ real views, beliefs and values, which can be described as ideological orientations. Therefore, he proposes the use of multidimensional tools (issue-based scale) that allow to better describe complex political attitudes. In search of answers, the author analyzes data from his own survey conducted among a large group of Polish students. Przedmiotem zainteresowań jest różnorodność orientacji ideologicznych ze względu na płeć i wiek. Dotychczasowe ustalenia teoretyczne wskazują, że w rozwiniętych demokracjach już pod koniec lat 90. doszło do odwrócenia pozycji ideologicznych kobiet i mężczyzn. Z ostatnich badań społecznych wynika, że także w Polsce kobiety w większym stopniu niż mężczyźni identyfikują się z lewicą, a w młodszym pokoleniu różnice te są jeszcze większe. Celem artykułu jest szczegółowe ukazanie różnic ideowych pomiędzy młodymi mężczyznami i kobietami w Polsce. Autor stawia dwa typy pytań badawczych: (1) opisowe i wyjaśniające, które dotyczą charakterystyki podobieństw i różnic w orientacjach ideologicznych młodych kobiet i mężczyzn; (2) metodologiczne, które dotyczą sposobu pomiaru tego zjawiska. Autor wychodzi z założenia, że stosowany w wielu badaniach pomiar lewicowo-prawicowej samoidentyfikacji daje nadmiernie uproszczony obraz rzeczywistych poglądów, przekonań i wartości respondentów, które można określić mianem orientacji ideologicznych. Dlatego proponuje zastosowanie narzędzi wielowymiarowych (skala problemowa), które pozwalają lepiej opisać złożone postawy polityczne. W poszukiwaniu odpowiedzi autor analizuje dane z własnego badania przeprowadzonego wśród dużej grupy polskich studentów.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego