Violence Against Women in Politics – a Study in Poland

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Przemoc wobec kobiet w polityce – badanie w Polsce

Abstract

The increase in women’s participation in political life in recent decades has resulted in research explaining how women’s presence (or absence) changes the form, nature and content of politics. However, a gender perspective is still lacking, especially in the relationship between political participation and violence. Violence against women in politics is increasingly recognised around the world as a significant barrier to women’s participation in political life. The aim of the research is to find out whether politically active women are more exposed to violence (physical, psychological, symbolic, sexual, economic) than politically active men and whether violence against politicians is related to belonging to a political party. The research conducted among Polish politicians (n-88) confirms that both women and men who are politically active experience violence. However, women are more often attacked psychologically, symbolically and sexually. Politicians acting under the banner of a party are much more likely to experience violence than non-partisan politicians. Physical violence is very rare, and the level of experiencing violence in all its forms decreases with age. Wzrost udziału kobiet w życiu politycznym w ostatnich dziesięcioleciach zaowocował badaniami wyjaśniającymi, w jaki sposób obecność (lub nieobecność) kobiet zmienia formę, charakter i treść polityki. Nadal jednak brakuje perspektywy płci, szczególnie w odniesieniu do związku pomiędzy udziałem w życiu politycznym a przemocą. Na całym świecie przemoc wobec kobiet w polityce jest coraz częściej uznawana za istotną barierę utrudniającą kobietom udział w życiu politycznym. Celem badania jest sprawdzenie, czy kobiety aktywne politycznie są bardziej narażone na przemoc (fizyczną, psychologiczną, symboliczną, seksualną, ekonomiczną) niż aktywni politycznie mężczyźni oraz czy przemoc wobec polityków ma związek z przynależnością do partii politycznej. Badania przeprowadzone wśród polskich polityków (n-88) potwierdzają, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni aktywni politycznie doświadczają przemocy. Jednak kobiety częściej padają ofiarą ataków psychologicznych, symbolicznych i seksualnych. Politycy działający pod sztandarem partii są znacznie bardziej narażeni na przemoc niż politycy bezpartyjny. Przemoc fizyczna jest bardzo rzadka, a poziom doświadczania przemocy we wszystkich jej postaciach maleje wraz z wiekiem.

Description

Sponsor

Keywords

woman, politics, violence, participation, kobiety, polityka, przemoc, partycypacja

Citation

"Przegląd Politologiczny", 2023, nr 3, s. 19-31.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego