OPODATKOWANIE RUCHU KAPITAŁU PODATKIEM TRANSAKCYJNYM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

IMPOSITION OF A TRANSACTION TAX ON THE MOVEMENT OF CAPITAL

Abstract

Rozwiązaniem problemu skutecznej regulacji kapitału światowego jest opodatkowanie wszystkich elektronicznych transakcji finansowych minimalnym (ok. 1%) podatkiem transakcyjnym i maksymalnym (ok. 20%) podatkiem transakcyjnym, wszystkich gotówkowych transakcji finansowych. Obniżenie stóp procentowych do zera i zastąpienie ich podatkiem transakcyjnym pozwoli praktycznie złagodzić inflację i deficyt budżetowy. Opodatkowanie kredytów nawet wysokim, ale jednorazowym podatkiem transakcyjnym przy jednoczesnym wyeliminowaniu zmiennego oprocentowania pozbawi kredytobiorców ryzyka inflacyjnego, a państwu umożliwi skuteczną i bezinflacyjną regulację popytu na pieniądz. Opodatkowanie wymiany walut skutecznie opodatkowuje szarą sferę gospodarki i spekulacje giełdowe zagranicznych instytucji finansowych oraz reguluje napływ i odpływ obcego kapitału. Wbrew pozorom dodatkowy podatek jest neutralny dla handlu zagranicznego i umożliwia taką regulację kursów walut, aby praktycznie były one stałe, przynajmniej dla eksporterów będących motorem postępu gospodarczego.
A solution to the problem of an effective control over the global capital is the imposition of a minimum transaction tax (about 1%) on all financial transactions being electronic transactions, and a maximum transaction tax (about 20%) on all cash transactions. A reduction of interest rates to zero and replacing them with a transaction tax will effectively soften the inflation and the budget deficit. Imposing a high, yet one-time transaction tax on credits and a simultaneous elimination of variable interest rates will free the borrowers from the inflation risk and enable the state to regulate the demand for money in an effective and inflation-free manner. Imposing tax on currency exchange will actually mean taxing the black sphere of the economy and stock exchange speculations of foreign financial institutions. It will also regulate the inflow and outflow of foreign capital. Contrary to what many may think, the additional tax is neutral to foreign trade and allows regulating currency exchange rates in such a manner that they are practically fixed, at least for exporters who constitute the driving force behind the economic progress.

Description

Sponsor

Keywords

Podatek transakcyjny, Transaction tax, Opodatkowanie transakcji finansowych, Imposing tax on financial transactions, Opodatkowanie ruchu kapitału, Imposing tax on the movement of capital, Opodatkowanie kredytów, Imposing tax on credits, Opodatkowanie wymiany walut, Imposing tax on currency exchange, Regulacja inflacji, Regulating inflation, Regulacja kursów walut, Regulating currency exchange rates

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 183-195

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego