Umowa holdingowa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Holding agreement

Abstract

Tematem niniejszej dysertacji jest umowa holdingowa. Rozważania naukowe dysertacji zorientowano na analizę koncepcji umowy holdingowej na tle problematyki holdingu. Ich celem było przede wszystkim określenie natury (charakteru prawnego) umowy holdingowej na gruncie obowiązującego w Polsce prawa. Rozważania naukowe dysertacji zawarto w sześciu rozdziałach, uzupełnia je ponadto wstęp oraz zakończenie. Każdy z rozdziałów podsumowują wnioski określające kierunki rozwoju przyszłych regulacji prawnych. Przedmiotem pierwszego rozdziału pracy jest problematyka umów trwałego współdziałania gospodarczego. Rozważania rozdziału drugiego dotyczą źródeł regulacji holdingu. Rozdział trzeci skoncentrowany został na zagadnieniu zdolności kontraktowej oraz swobody umów. Zdefiniowano w nim zakresy obu tych pojęć a także ich status w prawie polskim. Rozdział czwarty poświęcony został analizie charakteru prawnego umowy holdingowej. W rozdziale piątym skupiono się na problematyce wpływu umowy holdingowej na stosunki prawne w ramach holdingu. W rozdziale tym omówiono m.in. kwestię podmiotowości prawnej holdingu (jej znamion) oraz stosunków prawnych z nim związanych. Ostatni rozdział, szósty, dotyczy wygaśnięcia (ustania) umowy holdingowej. Poza analizą przyczyn wygaśnięcia, skupiono w nim uwagę na obowiązkach stron powstałych po wygaśnięciu umowy holdingowej oraz na kwestii przedawnienia roszczeń.
The topic of the present dissertation is a holding agreement. Scientific considerations of the dissertation were oriented on the analysis of the concept of holding agreement on the background of the holding issues. The aim was primarily to determine the nature (legal character) of the holding agreement on the grounds of Polish law. Scientific considerations of the dissertation are included in six chapters, which are complemented by an introduction and a conclusion. Each chapter is summed up by conclusions defining directions of development of future legal regulations. The subject of the first chapter is the problem of agreements on permanent economic cooperation. The second chapter concerns the sources of holding regulation. The third chapter concentrates on the issue of contractual capacity and freedom of contract. It defines both these notions and their status in Polish law. The fourth chapter is devoted to the analysis of the legal character of a holding agreement. Chapter five focuses on the impact issues of the holding agreement on the legal relations within the holding. This chapter discusses, the question of legal subjectivity of the holding (its signs) as well as legal relations related to it. Chapter six concerns the expiry (cease) of a holding agreement. In addition to analyzing the causes of expiry, it also focuses attention on the obligations of the parties arising after the expiration of a holding agreement and the issue on the statute of limitations of claims.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

umowy organizacyjne, umowa holdingowa, prawo umów, system prawny, przemysł, organizational agreements, holding agreement, contract law, the legal system, industry

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego