Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Taxation of cross-border inheritances and gifts

Abstract

Tematem pracy jest opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn. Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z międzynarodowym prawem podatkowym sensu largo. Punktem wyjścia dla pracy jest zarysowanie pojęcia transgranicznego spadku (transgranicznej darowizny), które uzasadnia trójpłaszczyznową analizę reguł podatkowych. Pierwsza część pracy prezentuje zagadnienia teoretycznoprawne dotyczące opodatkowania nieodpłatnego transferu majątku mortis causa czy inter vivos oraz dotyczące reguł wyznaczania jurysdykcji podatkowej. Przyczyny wystąpienia międzynarodowego podwójnego (wielokrotnego) opodatkowania transgranicznych spadków czy darowizn uwidacznia rozdział drugi. Stanowi on porównawczoprawną analizę reguł podatkowych z wybranych wewnętrznych systemów prawnych. Trzeci rozdział przedstawia funkcje, jakie spełniają bilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dla podatków od spadków i darowizn. Jego treść opiera się w przeważającej większości na modelowych rozwiązaniach przyjętych przez OECD (oraz amerykańską władzę podatkową). Ostatni rozdział pracy odnosi się do wpływu prawa Unii Europejskiej na reguły podatkowoprawne państw członkowskich UE. Głównymi elementami jest tutaj analiza relewantnego orzecznictwa TSUE oraz potencjalnych niezgodności polskiej regulacji dla podatku od spadków i darowizn z prawem UE. W końcu zakończenie uwidacznia postulaty zmian systemowych.
The PhD focuses on taxation of cross-border inheritances and gifts. It deals with issues concerning international tax law sensu largo. Defining the cross-border inheritance (cross-border gift) is the starting point of as well as the justification for the three-layered analysis. Each layer is developed in depth in next chapters. Theoretical framework for gratuitous transfer of wealth mortis causa or inter vivos and for (the limits to) tax jurisdiction is presented in the first part. In the second chapter the reasons for double (or multiple) taxation of cross-border inheritances (cross-border gifts) are described. This is based on a comparative analysis of internal tax systems of selected countries. The functions of double tax treaties (as well as the OECD model and US model) are commented upon in the third part. The influence of the EU law, and in particular the ECJ judicature, is analyzed in last chapter. It also includes comments on potential conflicts between the EU law and Polish tax on inheritances and on gifts. Finally, the ideas for systematic changes are presented in the concluding remarks.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

prawo, law, prawo podatkowe, tax law, międzynarodowe prawo podatkowe, international tax law, europejskie prawo podatkowe, European tax law

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego