Postępowanie organów administracji publicznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-05-13

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Proceedings of the public administration in cases referring to social welfare issues

Abstract

Celem rozprawy jest uaktualnienie i uporządkowanie poglądów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej, który to cel jest dopełnieniem jej waloru naukowego. W pracy wykazano zasadność odrębności, ich wpływ na realizację podstawowych celów pomocy społecznej oraz przedstawiono argumentację za dalszymi zmianami. Starano się wykazać, że pośród świadczeń z pomocy społecznej nie ma świadczeń stricte roszczeniowych. Analiza orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA daje uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że interpretacja przepisów prawa z tej sfery nosi znamiona społecznej, ukierunkowanej na ochronę osoby ludzkiej przed sytuacjami czy okolicznościami mogącymi spowodować nieodwracalne skutki. W związku z tym zaproponowano powołanie dodatkowych zasad postępowania, bez których ta sfera prawa administracyjnego nie może osiągnąć postawionych przed nią celów. Praca w sposób bezpośredni postuluje zasadność wprowadzenia do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej umowy administracyjnej, wskazując argumentację przemawiającą za poszczególnymi propozycjami. W ramach metody prawno-porównawczej zestawiono, tytułem przykładu, regulacje polskiego postępowania w sprawach pomocy społecznej z instytucjami proceduralnymi przyjętymi w prawie czeskim.
The aim of the dissertation is to update and organize views on administrative proceedings in cases related to social welfare, which is the enhancement to its scientific value. In the thesis, the validity of difference has been proved, its impact on the achievements of basic goals accomplished by social welfare is demonstrated, and arguments for further modifications are presented. An effort has been made to prove that, among the social security benefits, there are no strictly claim benefits. The analysis of judicature of local courts of appeal, voivodship administrative courts, and NSA provides reasonable grounds to believe that the interpretation of the law in this field has all the hallmarks of being social, focused on protection of a human being against situations or circumstances that may cause irreversible effects. In this context, additional rules of conduct were proposed, and without introducing them, this field of administrative law, cannot achieve its set targets. The dissertation, in a direct way, calls for introducing an administrative agreement into both the administrative proceedings Code and the act on social welfare, indicating also arguments raised by the proposals. Using a legal-benchmark, Polish regulations concerning proceedings in cases relating to social welfare and procedural institutions adopted in Czech law were compared as the example.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

administracja, administration, postępowanie administracyjne, administrative proceedings, pomoc społeczna, social welfare

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego