Niekowalencyjne nanohybrydy tlenek grafenu/barwnik: synteza, badania spektroskopowe, strukturalne oraz ocena ich aktywności fotokatalitycznej

dc.contributor.advisorLewandowska-Andrałojć, Anna. Promotor
dc.contributor.authorGacka, Ewelina
dc.date.accessioned2023-06-28T09:43:58Z
dc.date.available2023-06-28T09:43:58Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionWydział Chemiipl
dc.description.abstractW literaturze brakuje szczegółowych badań nad mechanizmem przeniesienia energii/elektronu z wzbudzonej cząsteczki sensybilizatora na arkusz tlenku grafenu (GO) w niekowalencyjnych nanohybrydach. Badania te są niezbędne do poznania możliwości tych nanomateriałów, co w późniejszym czasie wpłynie na świadome i skuteczniejsze projektowanie nanohybryd o pożądanych właściwościach. W niniejszej pracy doktorskiej przeprowadzono badania nad niekowalencyjnymi nanohybrydami tlenku grafenu z następującymi barwnikami: mezo-tetrakis(4-hydroksyfenylo)porfiryną, mezo-tetrakis(4-hydroksyfenylo)porfiryną cynku i eozyną Y. Zastosowano szereg pomiarów z wykorzystaniem stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej, mających na celu charakterystykę nanohybryd barwnik- tlenek grafenu i ustalenie mechanizmu przeniesienia energii/elektronu z wzbudzonej cząsteczki sensybilizatora na arkusz GO. W trakcie badań zaobserwowano zjawisko przeniesienia elektronu ze wzbudzonego stanu singletowego porfiryny na GO. Przedstawiono i omówiono poprawną metodologię przeprowadzania eksperymentów emisyjnych dla materiałów opartych na grafenie i jego pochodnych. Ponadto, badania wskazały na istotność optymalizacji procesu przygotowania zawiesiny GO do badań fotokatalitycznych i konieczność monitorowania grubości płatków GO w wodnej zawiesinie. pl
dc.description.abstractIn the literature there is a lack of detailed research on the mechanism of energy/electron transfer from the excited molecule of the sensitizer to the graphene oxide (GO) sheet in noncovalent nanohybrids. These studies are necessary to understand in detail spectroscopic properties of such nanohybrids which will later affect the conscious and more effective design of nanomaterials with the desired properties. In this doctoral thesis, noncovalent nanohybrids of GO were researched with the following dyes: meso-tetra(4-hydroxyphenyl) porphyrin, meso-tetra(4-hydroxyphenyl) zinc porphyrin and eosin Y. Series of steady-state and time-resolved absorption and emission spectroscopy measurements were conducted to characterize the interaction between the dye and GO sheets in nanohybrid and to determine the energy/electron transfer mechanism from the excited porphyrin to the GO sheet. The research showed that the photoinduced electron transfer process from the singlet excited state of the porphyrin to GO takes place. Also, the proper methodology of conducting meaningful emission experiments were demonstrated in the presence of graphene type materials. In addition, the research pointed to the importance of the optimization of the preparation of the GO suspension for photocatalytic research and necessity of monitoring efficiency of the exfoliation of the GO flakes in the aqueous suspension.pl
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/27307
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectporfirynapl
dc.subjecttlenek grafenupl
dc.subjectnanohybrydapl
dc.subjectfotokatalizapl
dc.subjectfotoindukowane przeniesienie elektronupl
dc.subjectporphyrinpl
dc.subjectgraphene oxidepl
dc.subjectnanohybridpl
dc.subjectphotocatalysispl
dc.subjectphotoinduced electron transferpl
dc.titleNiekowalencyjne nanohybrydy tlenek grafenu/barwnik: synteza, badania spektroskopowe, strukturalne oraz ocena ich aktywności fotokatalitycznejpl
dc.title.alternativeNoncovalent nanohybrids graphene oxide/dye: synthesis, spectroscopic, structural research and evaluation of their photocatalytic activitypl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego