Ewolucja reklamy społecznej we współczesnym świecie mediów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

We współczesnym społeczeństwie znaczącą rolę odgrywają media, które z komentatora porządku społeczno politycznego przekształciły się w kreatora postaw społecznych, głównie konsumpcyjnych. Natłok informacji, szybkie tempo ich przekazywania zmusza odbiorcę do selekcji informacji, który coraz bardziej czuje się zagubiony. Dodatkowo jest on wciągany w wyścig na bieżni konsumpcyjnej. Najsilniejszym narzędziem kreacji „magicznej konsumpcji” jest właśnie reklama. Reklama „masuje” wszystkie zmysły człowieka, wpływa na jego postrzegania świata, a teoria racjonalnego wyboru, przyznająca człowiekowi miano podmiotu świadomego nie ma tu zastosowania. Realia funkcjonowania rynku medialnego wpływają na zmianę sposobu prezentacji idei społecznych. Specyficzny charakter reklamy społecznej, jej wysokie ryzyko niepowodzenia ze względu na poruszany problem, wymusza zastosowania mechanizmów typowych dla komercyjnych przekazów, które zwiększą szanse jej powodzenia. Reklamy społeczne zaczynają być tworzone z myślą o zasadzie: zatrzymaj odbiorcę, zwróć jego uwagę, zachęć do promowanego „produktu”, który jest podstawą dla tworzenia reklam komercyjnych. Stopniowo wprowadzane są zmiany w budowie przekazu społecznego, w oparciu o wiedzę dotyczącą specyficznego sposobu patrzenia i dostrzegania elementów przez człowieka. Przekaz społeczny podobnie jak przekaz polityczny, czy komercyjny został dopasowany do schematu ludzkiego patrzenia, dzięki czemu łatwiej dociera on do odbiorców.
The media play a significant role in modern society. The amount of information as well as the speed of its diffusion force the consumer to select the displayed information and make him feel confused. What is more, he is pulled in some kind of a consumerist race. The most effective tool of "magical consumption" is indeed advertisement which affects all humans senses, influences perception of the world and the rational choice theory which grants human a free will, do not apply. The reality of the media market influences the change in the way which social ideas are presented in. The specific character of social advertisement and its high risk of failure due to the presented problem force to apply mecanisms proper to commercial message which increase chances of success. Social advertisement is created in order to keep the consumer, captivate his attention and encourage him to try the new product which commercial advertisement are based on. Changes in social message are gradually introducted into the market on the basis of knowledge on human perception of elements. Social as well as political and commercial messages have been adapted to the human perception of the world. Therefore, they are more convincing to the consumer.

Description

Sponsor

Keywords

reklama, public relation, konsumpcjonizm

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 4/2012, s. 61-78

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego