Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  „Młodzi bez przyszłości?”– poszukiwanie skutecznego lekarstwa na bezrobocie wśród młodzieży
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Samelak, Oliwia
  W artykule podjęto problemem masowego bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce z perspektywy ekonomicznej, psychologicznej i społecznej. Autorka artykułu poszukuje rozwiązań zmniejszających poziom bezrobocia w różnych teoriach, obszarach współpracy i instytucjach. Korzysta także z doświadczeń wypracowanych przez inne kraje. Szczególnej analizie poddane zostały rozwiązania instytucjonalne dotyczące walki z bezrobociem wprowadzone przez Niemców.
 • Item
  The making, implementation and protection of rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Andrzejewski, Piotr
  Artykuł traktuje o mocy obowiązującej Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Autor analizuje treść Karty oraz przedstawia możliwości jej zastosowania. Przedmiotem analizy jest również skomplikowany system tworzenia europejskiego prawa, którego dzieckiem był polityczny kompromis jaki stanowi Europejska Karta Praw Podstawowych.
 • Item
  Ukraińskie spółki notowane na GPW w Warszawie – Rynek Główny i NewConnect
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Torłop, Tomasz
  Ukraińskie przedsiębiorstwa, w porównaniu do polskich będących na podobnym etapie rozwoju; w fazie wczesnej, ekspansji lub dojrzałości, nie maja zapewnionego tak różnorodnego i taniego dostępu do kapitału, jaki oferuje rozwinięty rynek kapitałowy. W Polsce oprócz możliwości jakie oferują fundusze z Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa mogą pozyskać kapitał od różnorodnych instytucji finansowych, funduszy private equity, venture capital, a przede wszystkim w wyniku emisji akcji lub obligacji na giełdzie. W wyniku kryzysu finansowego na świecie został ograniczony swobodny dostęp do kredytów bankowych co stworzyło okazję do możliwości pozyskiwania tańszego kapitału na giełdach. Dla Ukraińskich spółek GPW w Warszawie jest najlepszym miejscem w regionie do sprzedaży lub emisji akcji, ponieważ zapewnia odpowiednią płynność obrotu i prestiż. Dodatkowo, w porównaniu z innymi giełdami polscy inwestorzy wyżej wyceniają wartość ukraińskich spółek. Pozyskiwanie spółek z Ukrainy przez GPW w Warszawie wpisuje się w strategię rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jednak uwarunkowane jest od ich wielkości i transparentności. Brak przejrzystych informacji przekazywanych inwestorom, pokazuje, że jeszcze wiele wyzwań stoi przed spółkami z Ukrainy.
 • Item
  Ewolucja reklamy społecznej we współczesnym świecie mediów
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Urban, Weronika
  We współczesnym społeczeństwie znaczącą rolę odgrywają media, które z komentatora porządku społeczno politycznego przekształciły się w kreatora postaw społecznych, głównie konsumpcyjnych. Natłok informacji, szybkie tempo ich przekazywania zmusza odbiorcę do selekcji informacji, który coraz bardziej czuje się zagubiony. Dodatkowo jest on wciągany w wyścig na bieżni konsumpcyjnej. Najsilniejszym narzędziem kreacji „magicznej konsumpcji” jest właśnie reklama. Reklama „masuje” wszystkie zmysły człowieka, wpływa na jego postrzegania świata, a teoria racjonalnego wyboru, przyznająca człowiekowi miano podmiotu świadomego nie ma tu zastosowania. Realia funkcjonowania rynku medialnego wpływają na zmianę sposobu prezentacji idei społecznych. Specyficzny charakter reklamy społecznej, jej wysokie ryzyko niepowodzenia ze względu na poruszany problem, wymusza zastosowania mechanizmów typowych dla komercyjnych przekazów, które zwiększą szanse jej powodzenia. Reklamy społeczne zaczynają być tworzone z myślą o zasadzie: zatrzymaj odbiorcę, zwróć jego uwagę, zachęć do promowanego „produktu”, który jest podstawą dla tworzenia reklam komercyjnych. Stopniowo wprowadzane są zmiany w budowie przekazu społecznego, w oparciu o wiedzę dotyczącą specyficznego sposobu patrzenia i dostrzegania elementów przez człowieka. Przekaz społeczny podobnie jak przekaz polityczny, czy komercyjny został dopasowany do schematu ludzkiego patrzenia, dzięki czemu łatwiej dociera on do odbiorców.
 • Item
  Основы методической деятельности учителя в процессе обучения младших школьников математике
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Кочеткова, И.А.
  Autorka w swoim artykule porusza zagadnienia dotyczące metodycznych założeń działalności nauczyciela w procesie nauczania matematyki w młodszych klasach szkolnych (przedszkolnych).
 • Item
  Mатематические задачи на поиск закономерностей как средство развития младшего школьника
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Кочетова, Т.Н.
  Autorka w swoim artykule koncentruje uwagę na rolę jaką w procesie twórczego nauczania i uczenia się przedszkolnych i młodszych klas może odgrywać proces poszukiwania i wykorzystywania matematycznych wzorów liczbowych.
 • Item
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jednolity Patent Europejski"
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Majchrzak, Dominika; Wilińska-Zelek, Anna
  Sprawozdanie pokonferencyjne. Konferencja „Jednolity Patent Europejski” odbyła się w dniu 9 listopada 2012 r. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe HI TECH LAW.
 • Item
  Kolonializm w Afryce i jego skutki – model brytyjski i model francuski
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Więcek, Agata
  Celem artykułu jest przedstawienie brytyjskiego i francuskiego modelu kolonializmu stosowanego w krajach afrykańskich. Autorka stara się pokazać jak zróżnicowany wpływ mogły mieć dwa największe mocarstwa kolonialne – Wielka Brytania i Francja - na późniejszą sytuacją społeczno-ekonomiczną podległych sobie kolonii. Artykuł jest wstępem do dalszej, szczegółowej analizy wpływu brytyjskiego i francuskiego kolonializmu na obecną sytuację Afryki.
 • Item
  Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Karaś, Mateusz
  Niepełnosprawność jest często postrzegana jako „uszkodzenie” bądź „brak” w ludzkim ciele. Lecz takie spojrzenie na tą tematykę jest odrzucane przez środowisko akademickie na zachodzie już od kilku dziesięcioleci. Od lat 70. zaczęły pojawiać się nowe koncepcje niepełnosprawności. Do tamtego okresu była ona postrzegana jako aspekt wiedzy medycznej. Manifest wydany przez UPIAS w 1976 zapoczątkował rozwój nowego podejścia, tzw „społecznego modelu” niepełnosprawności. Od tego czasu niepełnosprawność przestała być postrzegana jako tylko i wyłącznie cecha ludzkiego ciała, ale także jako aspekt społeczny. Środowisko akademickie podjęło tą perspektywę tworząc nowy nurt refleksji nad niepełnosprawnością, który nazwano Disability Studies. To nowe podejście używa modelu społecznego aby wyjaśniać niepełnosprawność jako konstruk społeczny i kulturowy. Niepełnosprawność nie jest już tylko kwestią ciała, staje się kwestią społeczeństwa.
 • Item
  Portale społecznościowe jako “używka” okresu adolescencji
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Barwicka, Agnieszka Magdalena; Szymkowiak, Eliza
  Autorki w artykule przybliżają problem uzależnienia nastolatków od Social Mediów. Poprzez zdefiniowanie podstawowych zagadnień tematu: adolescencji, portali społecznościowych oraz socjomanii społecznościowej, dochodzą do przyczyn i skutków, jakie owo uzależnienie ze sobą niesie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego