Ukraińskie spółki notowane na GPW w Warszawie – Rynek Główny i NewConnect

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Ukraińskie przedsiębiorstwa, w porównaniu do polskich będących na podobnym etapie rozwoju; w fazie wczesnej, ekspansji lub dojrzałości, nie maja zapewnionego tak różnorodnego i taniego dostępu do kapitału, jaki oferuje rozwinięty rynek kapitałowy. W Polsce oprócz możliwości jakie oferują fundusze z Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa mogą pozyskać kapitał od różnorodnych instytucji finansowych, funduszy private equity, venture capital, a przede wszystkim w wyniku emisji akcji lub obligacji na giełdzie. W wyniku kryzysu finansowego na świecie został ograniczony swobodny dostęp do kredytów bankowych co stworzyło okazję do możliwości pozyskiwania tańszego kapitału na giełdach. Dla Ukraińskich spółek GPW w Warszawie jest najlepszym miejscem w regionie do sprzedaży lub emisji akcji, ponieważ zapewnia odpowiednią płynność obrotu i prestiż. Dodatkowo, w porównaniu z innymi giełdami polscy inwestorzy wyżej wyceniają wartość ukraińskich spółek. Pozyskiwanie spółek z Ukrainy przez GPW w Warszawie wpisuje się w strategię rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jednak uwarunkowane jest od ich wielkości i transparentności. Brak przejrzystych informacji przekazywanych inwestorom, pokazuje, że jeszcze wiele wyzwań stoi przed spółkami z Ukrainy.
Ukrainian enterprises, in comparison to Polish enterprises on the same stage of development - in the initial phase, phase of expansion and maturity - do not have the same opportunities to gain cheap access to the capital which a developed capital market offers. In Poland,enterprises can not only benefit from the opportunities offered by UE founds, but also they can gain the capital from different financial institutions, such as private equity funds, venture capital and in particular emission of shares on stock exchange market. As a result of financial crisis on global market the free access to bank loans has been restrained which has created opportunities to gain cheaper capital on stock exchange market. For Ukrainian enterprises the Warsaw Stock Exchange (WSE) is the best place in the geographical area to sell or emit shares due to its prestige and market liquidity. What is more, in comparison to other stock exchange market Polish investors valuate higher Ukrainian enterprises. Acquisition of enterprises from Ukraine by the Warsaw Stock Exchange (WSE) fits in the strategy of polish capital market development, nonetheless is influenced by their volume as well as transparency. The lack of transparent information presented to investors shows that there still exist a great challenge ahead of Ukrainian enterprises.

Description

Sponsor

Keywords

Rynek kapitałowy, Konsolidacja giełd, Międzynarodowe przepływy kapitałowe, Fuzje i przejęcia, Alternatywny System Obrotu (ASO), Emisja papierów wartościowych, Regionalne Centrum finansowe, Giełda regionalna

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 4/2012, s. 48-60

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego