Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Autorka stwierdza istnienie pewnych szczególnych kłopotów translatorskich przy wzajemnych przekładach z obu literatur. Stara się je usytuować na tle rozwijających się badań postkolonialnych. Chociaż oba etnosy lub ich literatury nigdy nie wchodziły z sobą w związki zależnościowe typu kolonialnego, konsekwencje ich dawnych parakolonialnych czy kolonialnych uzależnień znalazły odbicie w obu kulturach i dyskursach, stanowiąc dla tłumaczy źródło trudnych do przezwyciężenia kłopotów.
The author ascertains the existence of certain translation problems in reciprocal translation from both literatures. She attempts to situate them in the context of the developing postcolonial research. Although both ethnoses and their literatures have never had any colonial relationships, the consequences of their past paracolonial or colonial addictions have been reflected in both cultures and discourses constituting a source of problems for translators.

Description

Sponsor

Keywords

postkolonializm, portret chłopa w polskiej literaturze, dialekt i kultura ludowa w literaturze polskiej i czeskiej, język mówiony i pisany w Czechach, twórczość B. Hrabala, problematyka przekładu polsko-czeskiego, postcolonialism, picture of the peasant in Polish literature, dialects and folk culture in Polish and Czech literature, spoken and written language in the Czech Republic, Hrabal’s works, problems of Polish-Czech translation

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 107-120

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego