Ściganie i karanie niemieckiego ludobójstwa w świetle polskich zasobów archiwalnych

dc.contributor.advisorPaluszyńska-Daszkiewicz, Krystyna. Promotor
dc.contributor.authorPaszko, Marlena Anna
dc.date.accessioned2023-10-30T12:50:41Z
dc.date.available2023-10-30T12:50:41Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji
dc.description.abstractTezą pracy jest ustalenie, że nie istniała żadna podstawa prawna do udzielania Republice Federalnej Niemiec międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych przez Główną i Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce, a następnie działającą przy Instytucie Pamięci Narodowej – Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Poczynione ustalenia odnoszą się przede wszystkim do działalności Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg i jego relacji z polską instytucją. Przekazywanie dokumentów (w oryginałach lub kopiach) wzbudza poważne wątpliwości co do podstaw faktycznych i prawnych obrotu środkami dowodowymi i jednostkami archiwalnymi, właściwego trybu oraz legalności tych działań. Decyzje w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań podejmowała osoba nieuprawniona. Stwierdzone w wyniku działań kontrolnych nieprawidłowości dały podstawę do wszczęcia postępowania karnego w sprawie przekazywania bez podstawy prawnej dokumentów nieuprawnionym organom państw obcych. Podnieść również należy, że w zasadzie wszystkie ze spraw, z których materiały dowodowe wysłano za granicę, są dotknięte wadą polegającą na naruszeniu praw pokrzywdzonych. Niniejsza praca wzbogacona jest aneksem zawierającym między innymi informacje na temat rodzaju dokumentu wysłanego za granicę oraz wszczętych i zakończonych postępowań karnych. The aim of this paper is to prove that there was not any legal basis to provide Federal Republic of Germany with an international legal assistance in criminal matters by The Central Commission and the District Commissions for the Investigation of German/Hitlerite Crimes in Poland, and later on by the Central Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, which was a part of the Institute of National Remembrance. Made verifications mainly refer to Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg work and its relationship with the Polish institution. In a view of factual and legal grounds of trading evidence and archival data as well as approved and legal procedures of such doings, exchanging original and copied documents raises serious doubts. Decisions associated with investigated cases were made by an unauthorized person. Exposed irregularities being a result of executed inspections gave a basis for initiating an investigation concerning trading documents without any legal basis to not permitted authorities of foreign countries. In addition, it is crucial to emphasize the fact that all of the cases the evidences sent abroad were taken from, hold a common trait which is a violation of the victims’ rights. This paper includes an appendix with information about a sort of documents sent abroad as well as initiated and closed criminal proceedings.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/27447
dc.language.isopl
dc.subjectmiędzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych
dc.subjectdowody zbrodni
dc.subjectCentrala Krajowych Ministerstw Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych
dc.subjectGłówna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce
dc.subjectInstytut Pamięci Narodowej
dc.subjectinternational legal assistance in criminal matters
dc.subjectevidence of crime
dc.subjectCentral Office of the Land Judicial Authorities for Investigation of National Socialist Crimes
dc.subjectCentral Commission for the Investigation of German/Hitlerite Crimes in Poland
dc.subjectInstitute of National Remembrance
dc.titleŚciganie i karanie niemieckiego ludobójstwa w świetle polskich zasobów archiwalnych
dc.title.alternativeProsecuting and punishing German genocide according to Polish archival sources
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego