Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stowarzyszenie Psychologia i Architektura oraz Instytut Psychologii UAM

Title alternative

Abstract

W artykule przedstawiony został model rozwoju umiejętności czytania jako procesu kształtowania nowej wyższej funkcji psychicznej zwanej mową pisaną. Według tego ujęcia, opartego na założeniach kulturowo-historycznej psychologii Lwa S. Wygotskiego, w procesie nabywania umiejętności posługiwania się pismem można wyróżnić cztery stadia: 1) stadium naturalne, 2) stadium „naiwne”, 3) stadium zewnętrzne i 4) stadium wewnętrzne. Ponadto rozwój mowy pisanej podporządkowany jest przemianom organizacji systemu psychicznego, w której dominują kolejno: spostrzeganie, pamięć oraz uwaga dowolna i pamięć logiczna. Autor przedstawia również narzędzia do diagnozy poziomu umiejętności czytania i pisania, skonstruowane w oparciu o wspominany model teoretyczny. Wykorzystano je w badaniach 400 dzieci w wieku od 3 do 11 lat, których wyniki potwierdziły trafność założeń teoretycznych stadialnego modelu rozwoju mowy pisanej.

Description

Tekst powstał na podstawie niepublikowanej rozprawy doktorskiej pt. Dziecko z dysleksją – epigenetyczne ujęcie procesu nabywania umiejętności czytania i pisania, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej w Instytucie Psychologii UAM.

Sponsor

Badania empiryczne zostały sfinansowane z grantu indywidualnego KBN nr 5 H01F 030 20.

Keywords

mowa pisana, wyższe funkcje psychiczne, czytanie, pisanie, stadia rozwoju mowy pisanej, stadia rozwoju umiejętności czytania i pisania

Citation

Czasopismo Psychologiczne, 9(2), 2003, s. 219-230

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego