Nowe kompleksy platyny i rutenu jako efektywne katalizatory hydrosililowania olefin

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-11-14

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

New platinum and ruthenium complexes as an effective catalysts of olefin hydrosilylation

Abstract

Celem przedstawionej pracy doktorskiej była synteza i charakterystyka związków kompleksowych platyny i rutenu oraz zbadanie ich efektywności w reakcjach hydrosililowania. Otrzymano i scharakteryzowano 7 nowych kompleksów platyny(0 i II) oraz 10 nowych kompleksów rutenu. W syntezie siloksylowych kompleksów platyny(II) zastosowano metodę polegającą na wymianie ligandów chlorkowych w prekursorze [PtCl2(PPh3)2 lub PtCl2(cod)] na ligandy siloksylowe w reakcji z silanolanem sodu. Klasterowe kompleksy platyny(0) otrzymano w reakcjach wymiany ligandów chelatowych w kompleksie [Pt(cod)2] na odpowiednie ligandy alkinylowe. W ramach niniejszej pracy opracowano także efektywną metodę otrzymywania związków kompleksowych rutenu(0) z ligandami winylokrzemowymi oraz kompleksów rutenu(II) stabilizowanych ligandami zawierającymi donorowe atomy azotu. Przeprowadzone badania aktywności katalitycznej nowych związków koordynacyjnych platyny(0 i II) w reakcjach hydrosililowania wybranych olefin udowodniły ich wysoką aktywność katalityczną w tym procesie. Badania reakcji ekwimolarnych wybranego prekursora platynowego pozwoliły na zaproponowanie mechanizmu reakcji addycji wodorosilanów do alkenów przebiegającej w obecności alkinylowych kompleksów platyny(0). Reakcje prowadzone w obecności nowych kompleksów rutenu wykazały, że są one efektywnymi katalizatorami reakcji dehydrogenującego sprzęgania olefin trójpodstawionymi silanami.
The aim of this dissertation was the synthesis and characterization of platinum and ruthenium complexes, and examination of their effectiveness in hydrosilylation reactions. Seven new platinum(0 and II) complexes and 10 new ruthenium complexes have been developed. In the synthesis of platinum(II) siloxide complexes the chloride ligands from the precursor [PtCl2(PPh3)2 or PtCl2(cod)] were replaced by siloxide ligands from the reaction with sodium silanolate. Cluster complexes of platinum (0) were obtained by exchange of chelate ligands in the complex [Pt(cod)2] to the corresponding alkynyl ligands. The present study also developed an efficient method of synthesis of the ruthenium(0) complexes with vinylsilicon ligands and ruthenium(II) complexes stabilized by ligands containing nitrogen donor atoms. The study of catalytic activity of new platinum(0 and II) complexes in the hydrosilylation reactions of selected olefins have proven their high catalytic activity in this process. Studies of the equimolar reactions of the selected platinum precursor allowed to propose a mechanism of the addition reactions of silicon hydrides to olefins in the presence of platinum(0) alkynyl complexes. Reactions conducted in the presence of new ruthenium complexes have shown their effectiveness in the dehydrogenative coupling reactions of olefins by trisubstituted silanes.

Description

Wydział Chemii: Zakład Chemii Metaloorganicznej

Sponsor

Keywords

kompleksy platyny, platinum complexes, kompleksy rutenu, ruthenium complexes, hydrosililowanie, Hydrosilylation, związki klasterowe, cluster compounds

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego