Ewolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-11-23T07:43:49Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Evolution of development factors of Gdynia in the background of civilization changes in the 20th and 21st centuries

Abstract

Praca obrazuje przemiany, które dokonywały się w gospodarce Gdyni oraz w jej sferze społeczno-kulturowej w okresie od powstania miasta w XX-leciu międzywojennym aż do współczesności. Problem badawczy pracy należy wiązać z odpowiedzią na pytania: dzięki czemu Gdynia się rozwijała w przeszłości, a dzięki czemu rozwija się dzisiaj?, co determinowało i determinuje jej rozwój w perspektywie niespełna 90-u lat jej miejskiej historii? Praca podzielona została na trzy rozdziały: ogólnego, ekonomicznego i społeczno-kulturowego. Tematyka skupia się na kondycji gospodarki morskiej, niegdyś sektora bazowego, a obecnie będącego w kryzysie i zastępowanego przez branże zaawansowanych technologii. W sferze społecznej natomiast analizuje się zastępowanie wartości wspólnotowych i opartych na etosie pracy starej Gdyni wartościami indywidualistycznymi i konsumpcyjnymi Gdyni współczesnej. Każdy z rozdziałów ma charakter dychotomiczny i porównawczy. O ile w okresie historycznym rozwój Gdyni zależny był od czynników odgórnych i systemowych generowanych głównie przez struktury polskiego państwa narodowego i ich narzędzia interwencyjne, o tyle w okresie współczesnym zależny jest od czynników oddolnych i jednostkowych, generowanych przez samorządy terytorialne, uczestników życia gospodarczego miasta.
The thesis is a synthetic image of the changes which have taken place in the economy and the socio-cultural sphere since the beginning of the City - to the present. The research problem ought to be connected with answering the following questions: What was and what is the reason of Gdynia’s development ? What determined and what determines its development in the perspective of about 90-ty years of its history ? The analysis is presented in the dichotomous and comparable frame. In both the economic and social spheres, the interwar period is compared with the contemporary one which began in the 1989 and which can be called a post-industrial era. The nature of crisis of maritime branches is presented. New Gdynia’s services are focused on high technology and big role of small enterprises. On the social sphere very important role plays declining of ethic of work which is replaced on leisure attitudes, individualism and consumerism. Each of the periods was connected with a different nature of the development factors. In the historical period development of Gdynia was dependent on the top-down and system factors, mainly connected with the intervention of the Polish state but nowadays it depends on the bottom-up and individual factors generated by self-governmental institutions and participants of the economic environment of the City.

Description

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

Państwo, State, Samorząd, Self-government, Etos pracy, Ethic of work, Gospodarka morska, Maritime economy, Konsumpcjonizm, Consumerism

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego