Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej zawierana w związku z budową farmy fotowoltaicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Land property lease agreement concluded in connection with the construction of a photovoltaic farm

Abstract

Zainteresowanie produkcją energii elektrycznej przy pomocy instalacji fotowoltaicznych zauważalnie zwiększa się. Aby było to możliwe, inwestor jest zobligowany do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być posadowiona farma, co następuje poprzez zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. Postanowienia takiej umowny w znaczący sposób różnią się od modelowych rozwiązań przyjętych w Kodeksie cywilnym i umacniają pozycję dzierżawcy względem wydzierżawiającego. W umowach dzierżawy zawieranych w tym celu znaleźć można postanowienia dotyczące zgody na zawarcie umowy poddzierżawy oraz przelew praw i obowiązków wynikający z umowy dzierżawy. Strony w umowie regulują także czyją własność stanowią urządzenia posadowione na nieruchomości oraz wyłączają zastosowanie ustawowego prawa zastawu przysługującego wydzierżawiającemu. Również postanowienia dotyczące czynszu dzierżawnego odbiegają od klasycznych postanowień umowy dzierżawy. Takie umocnienie pozycji dzierżawcy wynika między innymi z tego, że nie ingeruje on w znaczący sposób w stan nieruchomości, a po wygaśnięciu umowy dzierżawy, wydzierżawiający będzie mógł z niej korzystać.
There is an increasing interest in the production of electricity by means of photovoltaic installations. In order to be able to do so, the investor is obliged to hold the legal title to the real estate on which the farm is to be located, which is achieved by concluding a land lease agreement. The provisions of such an agreement significantly differ from the model solutions adopted in the Civil Code and strengthen the position of the lessee against the lessor. In lease agreements concluded for this purpose, one may find provisions concerning the consent to conclude a sublease agreement and the transfer of rights and obligations arising from the lease agreement. In the agreement the parties also regulate whose property the equipment located on the real estate is and exclude the application of the lessor's statutory right of pledge. The provisions on lease rent also deviate from the classic provisions of a lease agreement. This strengthening of the position of the lessee is, among other things, due to the fact that he does not significantly interfere with the condition of the property, and after the expiration of the lease agreement, the lessor will be able to use the property.

Description

Sponsor

Keywords

dzierżawa, nieruchomość, fotowoltaika, lease, real estate, photovoltaic installations

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 217-231.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego