Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Process management in the local offi ces. Model of adaptation of the process maturity criteria

Abstract

Analysis of the changes taking place in public administration, with particular emphasis on the role of communes in the context of current challenges leads to a conclusion that modern communes are forced to take active measures to improve the process of provision of services. To this end, authorities of communes can implement process management. Th is process promotes implementation of the developed model, which facilitates the achievement of process maturity by the local offi ces. Local offi ces may also use the chosen modern management concepts that support implementation and management of the local process offi ce, while the examples cited illustrate the practical application potential. An in-depth analysis of the application of process management in today’s local offi ces, based on research conducted in the communes of the Wielkopolska region, shows that this is still an instrument rarely used in practice.
W pracy zanalizowano przemiany zachodzące w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli gmin, zmuszonych do podejmowania aktywnych działań usprawniających proces świadczenia usług publicznych ze względu na rosnące potrzeby odbiorców tych usług oraz procesy konkurencyjne, w których gminy uczestniczą. W celu usprawnienia działania urzędów gmin autor proponuje własny model wdrażania zarządzania procesowego ułatwiający urzędom osiągnięcie dojrzałości procesowej. Wskazuje na możliwości wykorzystania wybranych współczesnych koncepcji zarządzania wspierających wdrażanie i zarządzanie urzędem procesowym, podaje przykłady praktyczne, a na końcu przedstawia pogłębioną analizę zastosowania zarządzania procesowego we współczesnych urzędach gmin, opierając się na badaniach przeprowadzonych w gminach województwa wielkopolskiego.

Description

Sponsor

Keywords

zarządzanie procesowe, zarządzanie urzędem gminy, zarządzanie publiczne, model, dojrzałość procesowa

Citation

Flieger M., Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. WydanieII - dodruk, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 304

ISBN

978-83-232-2454-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego