PODSTAWY WSZCZĘCIA WTÓRNEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 1346/2000 W SPRAWIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

dc.contributor.advisorZedler, Feliks. Promotor
dc.contributor.authorFilipiak, Patryk
dc.date.accessioned2012-06-05T08:03:31Z
dc.date.available2012-06-05T08:03:31Z
dc.date.issued2012-06-05T08:03:31Z
dc.descriptionWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI: KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGOpl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest analiza podstaw wszczęcia postępowania wtórnego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Podstawy te są jednolite i obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, z wyłączeniem Danii. Przez podstawy wszczęcia postępowania rozumie się okoliczności formalne i merytoryczne badane przez sąd upadłościowy rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości. Na podstawie rozporządzenia nr 1346/2000 można wyróżnić następujące podstawy: (1) uprzednie otwarcie głównego postępowania upadłościowego w innym państwie członkowskim, (2) uznanie orzeczenia o otwarciu postępowania głównego oraz (3) jurysdykcję krajową sądu w sprawie. Jedynie pobocznie i syntetycznie omówione zostały podstawy wszczęcia postępowania wtórnego określone w prawie krajowym. Ograniczono się przy tym do prawa polskiego. Ponadto praca obejmuje tematykę realizacji zasady ograniczonego uniwersalizmu w transgranicznym (wspólnotowym) postępowaniu upadłościowym, skutków wszczęcia postępowania wtórnego oraz podstaw wszczęcia postępowania w sytuacji przekształcenia niezależnego postępowania ubocznego w postępowanie wtórne. pl_PL
dc.description.abstractThe subject matter of the dissertation is an analysis of the prerequisites of the opening of the secondary insolvency proceedings under the Council regulation (EC) No 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings. These prerequisites are uniform and fully applicable in the territory of the European Union with the exclusion of Denmark. The prerequisites of the opening of the insolvency proceedings are understood as both formal and substantial circumstances that are to be determined by the insolvency court declaring the bankruptcy of the debtor. Under the 1346/2000 regulation, the following prerequisites may be distinguished: (1) prior opening of the main insolvency proceedings in another member state, (2) recognition of the judgment opening the main insolvency proceedings and (3) international jurisdiction of the court in a given cause. The author of the dissertation only marginally described the prerequisites necessary to open the secondary proceedings listed in the national laws of particular member states with the limitation to the law of Poland. Furthermore, the thesis covers the issues of implementing the principle of limited universality in cross-border insolvency proceedings, the effects of the opening of the secondary insolvency proceedings as well as the conditions to open the secondary proceedings transformed from the independent territorial insolvency proceedings.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2649
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectPOSTĘPOWANIE WTÓRNE WTÓRNEpl_PL
dc.subjectPOSTĘPOWANIE UBOCZNEpl_PL
dc.subjectPOSTĘPOWANIE UBOCZNEpl_PL
dc.subjectURYSDYKCJApl_PL
dc.subjectINTERNATIONAL JURISDICTIONpl_PL
dc.subjectTERRITORIAL INSOLVENCY PROCEEDINGS;pl_PL
dc.subjectRECOGNITIONpl_PL
dc.subjectSECONDARY INSOLVENCYpl_PL
dc.subjectMAIN INSOLVENCYpl_PL
dc.titlePODSTAWY WSZCZĘCIA WTÓRNEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 1346/2000 W SPRAWIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGOpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego