Nauki społeczne w programie badań Dalekiej Północy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Social Sciences in the Research Program of High North

Abstract

Daleka Północ podlega gwałtownym przeobrażeniom. Zmiana klimatu ma wpływ na środowisko, co powoduje reperkusje dotyczące życia mieszkańców tych rejonów, poczynając od transportu, aż po codzienną aktywność skupiającą się na potrzebie przeżycia. Zmiany powyższe rodzą szereg trudnych pytań o aktualne i przyszłe wyzwania oraz granice możliwego ryzyka. Trudno się temu dziwić, jeśli stajemy oto wobec zderzeń, mogących powodować polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe zakłócenia dla ludzi i całych społeczności zamieszkujących te obszary. Z myślą o zminimalizowaniu możliwych i nieodwracalnych strat oraz rodzącego się na różnych polach zarzewia możliwych konfliktów, istotnym jest by królujące tam dotychczas badania z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych zostały możliwie szybko uzupełnione przez nauki społeczne. Chodzi o to by przyrodnicze i społeczne trajektorie zmian na Północy były poddane programowi zintegrowanych badań naukowych.
High North is undergoing rapid changes. Climate change influences the environment which in turn brings about serious consequences to the life of inhabitants of that region, starting with transport and ending with their daily activities which used to focus on simple survival. These al - terations bring forth several difficult queries about current and future challenges, as well as lim - its of probable risk taking. It is hardly surprising since we are facing possible events which might cause serious political, social, economic and cultural disruptions for individuals and whole com - munities inhabiting those areas. With view to minimize potential and irreparable losses, as well as the emerging sources of probable conflicts in various fields, it is of vital importance that the currently reigning supreme research in the broadly understood natural sciences be supplemented by social sciences as soon as possible. The point is to make natural and social paths of changes in the North become the subject of comprehensive scientific and scholarly research.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 1, 2012, s. 141-148.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego